سامانه پژوهشی – توسعه مدل ریسک ادراک شده سفر به ایران به عنوان یک …

۵-۶-۱- از آنجا که جامعه آماری این پژوهش گردشگران سفر نکرده به مقصد ایران بودند.لازم است که پژوهشی با هدف استخراج ریسک های ادراک شده ی گردشگران سفر نموده به ایران صورت پذیرد و ریسک های ادراک شده ی حاصل از تجربه ی سفر با ریسک های این یافته مقایسه ادامه مطلب…

امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی شهرستان ایرانشهر و …

انتخاب گزینه امکان سنجی   جمع بندی گزارشات نمودار۳-۲-گام های امکان سنجی۱-۲-۴-۲- مهیا شدن برای بررسیدر این مرحله امکان سنجی، فرض بر این است که پروژه به وسیله مستندات آغاز پروژه راه اندازی می گردد. این مستندات به صورت اصول و ضوابط حاکم بر کار به عنوان توافق نامه ای معین ادامه مطلب…

پژوهش – بررسی اثر اسانس مرزه بر خواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و عبوردهی فیلم نشاسته- …

رنگ سطح فیلم با استفاده از رنگسنجها مشخص شد (اسپکتروفتومتر مینولتا ۳۵۰۰ اوساکا- ژاپن) و مقادیرL*،a*، b* گزارش شد. قبل از آنالیز ابزار با اجسامی با عبور ۱۰۰% و ۰% کالیبر شد. آزمایشات در سه مرحله و با سیستم کامپیوتری و با استفاده از نرمافزار مجیک اسپکترا انجام گرفت (نسخه ادامه مطلب…

نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه ‌گری …

۸ ۶۱/۰ ۹ ۷۵/۰ ۱۰ ۷۲/۰ ۱۱ ۷۷/۰ ۱۲ ۷۷/۰ ارزش ویژه ۵۲/۶ سهم واریانس ۳۳/۵۴ کل واریانس تبیین‌شده ۳۳/۵۴ ۳-۳-۵- ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواستهجهت بررسی این سازه از دو بار اجرای یک تکلیف کامپیوتری ۵۰ سؤالی استفاده شد. این تکلیف از مطالعه واشبرن[۶۶۷] و پوتنی[۶۶۸] (۱۹۹۸) گرفته شده است و ادامه مطلب…