بررسی عوامل تأثیرگذار بر حفظ و نگهداشت کارکنان

: در ادبیات مدیریت همواره تأکید می شود که نرخ ترک خدمت بالا، نشانگر عملکرد نامطلوب مدیریت سازمان در حفظ و نگهداشت نیروی انسانی می باشد.  مدیران نیز همواره تلاش می کنند این نرخ را کاهش داده و تا حد ممکن به صفر نزدیک کنند و چنانچه به این مهم ادامه مطلب…

بررسی نقش فناوری اطلاعات جهت بهبود، ابزاری برای مدیریت ارتباط با مشتری در نمایندگی ایران خودرو کرمانشاه در سال …

توسعه استفاده از ابزارآلات ارتباطی موجب تغییر تعاریف و توانایی های انسان در انجام کارها شده که این امر رشد و توسعه مقوله هایی نظیر اشتغال متحرک، ساعات کاری متغیر و انعطاف پذیر و کار الکترونیک را به همراه داشته است. اما در دنیای پیشرفته امروز با توسعه فناوری اطلاعات ادامه مطلب…

تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و …

۴-Yee & Eccles۵-Pintrich , Rosser & De Grootپاجارس۱(۱۹۹۷) در پژوهشی دیگر با عنوان مسیر رایج در تحقیقات خودکارآمدی، نشان دادکه خودکارآمدی همچون توانایی ذهنی عمومی، تأثیراتی مستقیم و نیرومند بر پیشرفت تحصیلی دارد.لای و چان۲(۲۰۰۵ ) در پژوهشی مدلی ساختاری از تصورات یادگیری، انگیزه پیشرفت و راهبردهای یادگیری دانشجویان تربیت معلم ادامه مطلب…

تبیین مزیت رقابتی پایدار برای بانک های استان گیلان در قالب یک مدل …

در شکل (۲-۱۷) عامل توانبخش به عوامل تسریع کننده و مقدم اضافه می شود که باعث جمع شدن فرصت ها و منابع می شود ( سلجوقی ، ۱۳۸۹ ، ص۴۶ ).عامل پیشینه * عامل تسریع کننده * عامل نیرو بخش = احتمال تاسیس شرکت نوپاشکل( ۲ـ۱۷ ) معادله کارآفرینی (سلجوقی، ادامه مطلب…

تحقیق – نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه …

۸ ۸٫تنظیم هیجان مبتنی بر غیرفعال‌سازی **۱۷/۰- **۲۴/۰ ۰۶/۰ **۲۲/۰- **۲۶/۰- ۰۲/۰ **۲۱/۰- ۱ *p<05/0 **p<01/0۴-۲- تحلیل مقدماتیدو تحلیل مقدماتی که می‌بایست از داده های خام پژوهش صورت گیرد عبارت است از ۱) تعیین این مسئله که آیا داده های پرت یا هر نوع مشاهده تأثیرگذاری که تحلیل اصلی یافته ادامه مطلب…

نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه ‌گری …

۸ ۶۱/۰ ۹ ۷۵/۰ ۱۰ ۷۲/۰ ۱۱ ۷۷/۰ ۱۲ ۷۷/۰ ارزش ویژه ۵۲/۶ سهم واریانس ۳۳/۵۴ کل واریانس تبیین‌شده ۳۳/۵۴ ۳-۳-۵- ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواستهجهت بررسی این سازه از دو بار اجرای یک تکلیف کامپیوتری ۵۰ سؤالی استفاده شد. این تکلیف از مطالعه واشبرن[۶۶۷] و پوتنی[۶۶۸] (۱۹۹۸) گرفته شده است و ادامه مطلب…