فایل دانشگاهی – بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود- قسمت ۲۴

(۳) به طور معمول دو نوع ریسک یا خطا وجود دارد:خطای نوع اول (ریسک  ) : که در این خطا ما به اشتباه فرض  رد می کنیم در حالی که بایستی فرضیه  پذیرفته می شودخطای نوع دوم (ریسک  ) در این خطا نیز فرضه  غلط می باشد و بایستی رد شود، درحالی که به اشتباه ادامه مطلب…