پایان نامه روانشناسی : آزمون رشدی یکپارچگی بینایی – حرکتی بیری

آزمون رشدی یکپارچگی بینایی – حرکتی بیری این آزمون متشکل از ۲۴ تصویر هندسی است که در یک دفترچه از ساده به دشوار تنطیم شده […]

پایان نامه روانشناسی : آزمون رشدی یکپارچگی بینایی – حرکتی بیری Read More