تحقیق درمورد عملکرد کارکنان، نرم افزار

دانلود پایان نامه

بین متغییر ها،آزمون هم واریانسی و T-Testبرای آزمون گروههای مستقل وهمچنین برنامه نرم افزار آماریspss و Excel استفاده می شود.همبستگی معیاری برای تعیین ارتباط بین دو متغیر است ، بنابراین برای تعیین ارتباط بین متغییرهای حفظ و نگهداری و ارتباط آنها با عملکرد از آزمون اسپیرمن استفاده خواهد شد فرض صفر در این آزمون، فرض می کند که همبستگی بین متغیرها وجود ندارد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1 مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزار جمع آوری در نمونه آماری فراهم آمده اند خلاصه،کد بندی،و دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباطها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. برای تجزیه و تحلیل داده ها ، با توجه به ماهیت آنها ، روشهای مختلفی وجود دارد که پژوهشگر باید به کار برد و به سنخیت این روشها توجه کند تا در نهایت بتواند استنتاجها و نتیجه گیریهای معتبر و دقیقی را به عمل آورد .
در مرحله تجزیه و تحلیل آنچه مهم است این است که محقق باید اطلاعات و داده ها را از مسیر هدف تحقیق ،پاسخگویی به سوال و سوالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه ها ی خود جهت داده ،مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد( حافظ نیا ، 234:1389)
به طور کلی می توان گفت که در تجزیه و تحلیل داده ها یک بعد کمی وجود دارد که آن محاسبات آماری است و یک بعد کیفی، که آن تحلیلها ، استدلالها ، و استنتاجهایی است که بر نتایج آماری صورت می پذیرد تا بتوان در نهایت آن را به جامعه آماری تعمیم داد
مقصود اصلی از تحلیل عبارت است از تنظیم و خلاصه کردن داده ها به صورت اطلاعاتی روشن، خوانا،مستدل و تفسیرپذیر به گونه ای که بتوان روابط موجود در مسائل پژوهشی را کشف ، بررسی و آزمون کرد تحلیل آماری نیز کارش این است که روابط اساسی مستتر در توده ای از داده ها را نمایان سازد و از این طریق فرضیات و سوالاها را جواب دهد.
تفسیر به معنی رسیدن به استنباطها در مورد روابط بین داده هاو نتایج بدست آمده از روابط بر مبنای یافته های حاصل از تحلیل است در واقع تفسیر مقصود اصلی تحلیل است (مزیدی،160:1388)در این فصل به تجزیه و تحلیل و تفسیر دادهای تحقیق می پردازیم
4-2تحلیل توصیفی.
در مرحله اول در قسمت آمار توصیفی، فراوانی داده های مربوط به سوالات پرسشنامه به تفکیک( دولتی وخصوصی) شامل سوالات پرسشنامه مربوط به استراتژی های خدمات رفاهی،بیمه و بازنشستگی و تندرستی کارکنان با استفاده از نرم افزار spssدر جداولی تهیه و به صورت نمودار نمایش داده شده است
جدول(1-4)
میانگین
انحراف معیار
مد
2.87
0.586
2.15
تعداد
250
نمودار فراوانی سوالات بیمارستانهای دولتی
با توجه به نمودار(1-4) و جدول (ا-4) میانگین پاسخگویی 2.87، انحراف معیار 0.586 می باشد. و همچنین مد برابر 2.15 است که نشان دهنده بیشترین فراوانی پاسخگویی است.بنابراین می توان نتیجه گرفت که پاسخگویی در طیف دوم(کم) قرار دارد . یعنی، بین استراتژی های حفظ و نگهداری کارکنان با کم وجود داشته است .
جدول(2-4)
میانگین
انحراف معیار
مد
تعداد
2.68
0.585
2091
250
نمودار فراوانی سوالات بیمارستانهای خصوصی
با توجه به نمودارنمودار و جدول (2-4) میانگین پاسخگویی 2.68 و انحراف معیار 0.585 می باشد. و همچنین مد برابر 2.91 است که نشان دهنده بیشترین فراوانی پاسخگویی است. پس می توان نتیجه گرفت که پاسخگویی در
طیف سوم(زیاد) قرار دارد . یعنی ، بین استراتژی های حفظ و نگهداری با عملکرد کارکنان بیمارستانهای خصوصی ارتباط زیادوجود داشته است .
بررسی استراتژی های خدمات رفاهی، بیمه و بازنشستگی ،تندرستی کارکنان در بیمارستانهای دولتی بر اساس توصیف دادها
جدول( 3-4)خدمات رفاهی دولتی
فروانی
درصد فراوانی
بسیار کم
34
13.6
کم
103
41.3
زیاد
108
43.5
بسیار زیاد
5
1.6
نمودار فراوانی سوالات مربوط به استراتژی های خدمات رفاهی بیمارستانهای دولتی استان سمنان
نمودار(3-4)
با توجه به جدول (3-4)و نمودار(3-4) در حدود43.5 درصد کارکنان بیمارستانهای دولتی گزینه زیاد را انتخاب نموده اند که نشان دهنده آن است که بیشتر آنان معتقدند استراتژی های خدمات رفاهی در بیمارستانهای دولتی انجام می شود
نمودار فراوانی سوالات مربوط به استراتژی های بیمه و بازنشستگی بیمارستانهای دولتی استان سمنان
بیمه و بازنشستگی دولتی جدول(4-4)
فراوانی
درصد فراوانی
بسیار کم
28
11.4
کم
87
34.8
زیاد
126
50.5
بسیار زیاد
9
3.3
نمودار(4-4)
با توجه به جدول و نمودار فوق در حدود50.5درصد کارکنان بیمارستانهای دولتی گزینه زیاد را انتخاب نموده اند که نشان دهنده آن است که؛ بیشتر آنان معتقدند استراتژی های بیمه وبازنشستگی در بیمارستانهای دولتی انجام می شود.
نمودار فراوانی سوالات مربوط به استراتژی های تندرستی بیمارستانهای دولتی استان سمنان
تندرستی بیمارستان دولتی(جدول4-4) جدول
فراوانی
درصد فراوانی
Valid
بسیار کم
19
7.6
کم
143
57.1
زیاد
88
35.3
نمودار(4-4)
با توجه به جدول(4-4) و نمودار (4-4)در حدود57.1درصد. کارکنان بیمارستانهای دولتی گزینه کم را انتخاب نموده اند که نشان دهنده آن است که بیشتر آنان معتقدند بین استراتژی های تندرستی به میزان کم انجام می شود
نمودار فراوانی سوالات مربوط به استراتژی های خدمات رفاهی بیمارستانهای خصوصی استان سمنان
جدول (5-4) خدمات رفاهی خصوصی
فراوانی
درصد فراوانی
بسیار کم
63
12.5
کم
111
22.3
زیاد
73
14.7
بسیار زیاد
3
0.5
نمودار(5-4)
با توجه به جدول(5-4) و نمودار (5-4) در حدود22.3درصد کارکنان بیمارستان خصوصی گزینه کم را انتخاب نموده اند بنایر این می توان نتیجه گرفت که بیشتر آنان معتقدند استراتژی های خدمات رفاهی کمی در بیمارستانهای خصوصی وجود دراد.
نمودار فراوانی سوالات استراتژی های بیمه و بازنشستگی نیروی انسانی کارکنان بیمارستان خصوصی
جدول(6-4)بیمه و بازنشستگی خصوصی
فراوانی
درصد فراوانی
بسیار کم
40
8.2
کم
89
17.9
زیاد
103
20.7
بسیار زیاد
18
3.3
نمودار(6-4)
با توجه به جدول(6-4) و نمودار (6-4) در حدود20.7درصد کارکنان بیمارستان خصوصی گزینه زیاد را انتخاب نموده اند بنابراین اکثریت کارکنان معتقدند استراتژی های بیمه و بازنشستگی در بیمارستان خصوصی زیاد وجود داشته است.
نمودارسوالات استراتژی های نظام تندرستی کارکنان بیمارستان خصوصی
تندرستی جدول (7-4) خصوصی
فراوانی
درصد فراوانی
بسیار کم
13
2.7
کم
120
23.9
زیاد
108
21.7
بسیار زیاد
9
1.6
نمودار(7-4)
با توجه به جدول(7-4) و نمودار (7-4) در حدود23.9درصد کارکنان بیمارستان خصوصی گزینه کم را انتخاب نموده اند که نشان دهنده آن است که بیشتر آنان معتقدند استراتژی های تندرستی کارکنان در بیمارستان خصوصی کم وجود داشته است.
بررسی مقایسه ای هریک از فرضیه ها براساس توصیف داده ها با استفاده از نمودار و جدول درصد فراوانی
نمودار فراوانی سوالات استراتژی های خدمات رفاهی نیروی انسانی کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی
نمودار(8-4)
با توجه به جدول و نمودار (8-4)،نظر اکثر کارکنان بیمارستانهای دولتی آنستکه استراتژیهای خدمات رفاهی زیادوجود داشته است .
واکثریت کارکنان بیمارستان خصوصی معتقددند استراتژیهای خدمات رفاهی رابطه کم وجود داشته است.
نمودار فراوانی سوالات استراتژی های بیمه و بازنشستگی نیروی انسانی بیمارستانهای دولتی و خصوصی
جدول و نمودار(9-4)
با توجه به جدول و نمودار (9-4)،نظر اکثر کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی آنستکه استراتژی های بیمه و بازنشستگی زیادوجود داشته است .
نمودار فراوانی سوالات استراتژی های نظام تندرستی کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی
جدول و نمودار(10-4)
با توجه به جدول و نمودار (10-4)،نظر اکثر کارکنان بیمارستانهای دولتی آنستکه استراتژیهای تندرستی کارکنان کم وجودداشته است .
واکثریت کارکنان بیمارستانهای خصوصی معتقد هستند که استراتژیهای تندرستی کارکنان زیاد وجودداشته است.
4-3جدول مقایسه ارتباط متغییرهای خدمات رفاهی و بیمه و بازنشستگی و تندرستی با عملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی براساس توصیف داده ها:
فرضیه
بیمارستانهای دولتی
بیمارستانهای خصوصی
نموادار فراوانی سوالات استراتژی های خدمات رفاهی نیروی انسانی بیمارستانهای دولتی و خصوصی
استراتژیهای خدمات رفاهی کارکنان زیاد وجودداشته است
استراتژیهای خدمات رفاهی کارکنان کم وجودداشته است.
نموادار فراوانی سوالات استراتژی های بیمه و بازنشستگی نیروی انسانی کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی.
استراتژیهای بیمه و بازنشستگی زیاد وجودداشته است
استراتژیهای بیمه و بازنشستگی کارکنان زیاد وجودداشته است
نموادار فراوانی سوالات استراتژی های نظام تندرستی کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی .
استراتژیهای تندرستی با کم وجودداشته است
استراتژیهای تندرستی با عملکرد کارکنان زیادوجود داشته است.
4-4تحلیل استنباطی
در ابتدا به منظوراستفاده از آزمونهای آماری بایستی آزمون نرمالیته داده های تحقیق را انجام دهیم این آزمون به تفکیک پرسشنامه های مربوط به بیمارستانهای دولتی و خصوصی در جداول ذیل نمایش داده شده است .
جدول شماره (4-9)آزمون توزیع نرمال مربوط به بیمارستان خصوصی
خدمات رفاهی
بیمه و بازنشستگی
تندرستی
عملکرد
N
250
250
250
250
Kolmogorov-Smirnov Z
0.895
0.827
1.225
0.727
Asymp. Sig. (2-tailed)
0.421
0.507
0.181
0.486
در بیمارستانهای خصوصی با توجه به جدول شماره (4-9)بااستفاده از آزمون توزیع نرمال ،با توجه به اینکه sigبدست آمده متغیر های (خدمات رفاهی،بیمه و بازنشستگی،تندرستی و عملکرد شغلی )بیشتر از 0.05می باشد نتیجه می گیریم که داده های مربوط به این متغیر ها از آزمون توزیع نرمال تبعیت می کنند .
جدول شماره (4-10)آزمون توزیع نرمال مربوط به بیمارستان دولتی
خدمات رفاهی
بیمه و بازنشستگی
تندرستی
عملکرد
N
250
250
250
250
Kolmogorov-Smirnov Z
1.128
1.156
0.815
0.737
Asymp. Sig. (2-tailed)
0.197
0.188
0.52
0.459
در بیمارستانهای دولتی با توجه به جدول شماره (4-10)با استفاده از آزمون توزیع نرمال ،با توجه به اینکه sigبدست آمده متغیر های (خدمات رفاهی،بیمه و بازنشستگی،تندرستی و عملکرد شغلی)بیشتر از 0.05می باشد نتیجه می گیریم که داده های مربوط به این متغیر ها از آزمون توزیع نرمال تبعیت می کنند .
بررسی ارتباط

Leave a Reply