دانلود پایان نامه

احتمالی پرسشنامه، که میتوانست از نامفهوم بودن سؤالات، ترتیب نامناسب سؤالات و طولانی بودن پرسشنامه و غیره باشد، مرتفع گردد. همچنین از کارشناسان و محققین، خواسته شد تا مشکلات احتمالی پرسشنامه را در مقابل هر گویه و سؤال متذکر شوند. پس از جمعآوری پرسشنامهها پایایی شاخصها مورد سنجش قرار گرفت که در ادامه، نتایج بدست آمده برای هر شاخص به صورت مجزا ارائه میشود. همچنین سؤالات و گویههایی که برای سنجش متغیرها ساخته شده بود به واسطهی نظر کارشناسان و اساتید مورد تجدید نظر کلی قرار گرفت و پرسشنامهی اولیه پس از حذف و اصلاح سؤالات و گویهها، نهایی شد.

جدول 3-1: میزان آلفای بدست آمده برای هر یک از شاخص‌های تحقیق
شاخص
ضریب آلفای کرونباخ
اصلاح بدن
932/0
مصرف گرایی
923/0
هویت شخصی
701/0
سرمایه فرهنگی
742/0
میزان مصرف رسانه
701/0
مأخذ: یافته های تحقیق، 1391

همان طور که در جدول فوق مشخص است میزان آلفای کرونباخ بدست آمده برای شاخصهای تحقیق بزرگتر از 70/0 می باشند و این موضوع نشان دهنده همبستگی درونی بین متغیرها برای سنجش مفاهیم مورد نظر است و بدین ترتیب میتوان گفت که تحقیق ما از قابلیت اعتماد و یا پایایی لازم برخورد است.

3-6- روش تجزیه و تحلیلی دادهها
دادهها به دو روش توصیفی واستنباطی و به کمک نرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرند. تکنیکهای مورد استفاده نیز بر حسب سطوح سنجش متغیرها، انتخاب میشوند.

3-7- معرفها واقلام آماری
مفهوم اصلاح بدن به کمک معرفهای کنترل وزن از طریق رژیم غذایی، دارو، ورزش و دستکاریهای پزشکی مانند جراحی، لیزر، لیپوساکشن، مراقبتهای بهداشتی آرایشی مانند استحمام روزانه، آرایش مو واستفاده از عطر وغیره به یک شاخص تبدیل شده است که شامل 25 سوال (بخش اول) در طیف لیکرت از خیلی زیاد تا اصلا پرسیده شده است.
با توجه به به مدل تحلیلی دارای 7 متغیر مستقل هستیم. مصرفگرایی، مصرف رسانه، هویت شخصی، سرمایه فرهنگی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، اشتغال و سن.
متغیراول: مصرف گرایی شامل 9 گویه (بخش دوم) در طیف لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی کم در نظر گرفته شده است.
متغیر دوم: استفاده از رسانه شامل 5 سوال (در بخش سوم ) و 5 گزینهی همیشه، اغلب، گاهی اوقات، به ندرت و هرگز در نظر گرفته شده است.
متغیر سوم: هویت شخصی 12 سوال (در بخش چهارم) در طیف لیکرت از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم را شامل میشود.
متغیر چهارم: سرمایه فرهنگی شامل 5 سوال (بخش پنجم) و از گزینههای همیشه، اغلب، گاهی اوقات، به ندرت و هرگز تشکیل شده است.
متغیر پنجم: پایگاه اجتماعی- اقتصادی پاسخگویان است (بخش ششم) که شامل سؤالاتی مانند محل و منطقهی محل سکونت، تعداد نفرات خانوار، شغل پاسخگو و سرپرست خانوار، همین و طور میزان تحصیلات پاسخگو و سرپرست، نوع مسکن، مالکیت خودرو و قیمت تقریبی خودرو، تعداد آن و در آمد تقریبی ماهیانه خانوار میباشد.
متغیر ششم: وضعیت اشتغال نیز در (بخش ششم) سنجیده شده است.
متغیرهفتم: سن در (بخش هفتم) به صورت یک سوال باز مورد سنجش قرار گرفته است.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1- یافته های تحقیق
لازم به توضیح است که نتایج تحقیق در دو بخش توصیفی و تحلیلی تنظیم شد. که در قسمت نتایج توصیفی جداول یک بعدی تحقیق خواهد آمد و در ادامه آن نتایج تحلیلی تحقیق می آید.

4-2- نتایج توصیفی تحقیق
در ابتدای بحث توضیحاتی در مورد مشخصات عمومی پاسخگویان خواهد آمد و در ادامه به نتایج مربوط به وضعیت پاسخگویان در ارتباط با هر یک از شاخص‌ها و گویههای تحقیق می پردازیم.
بر اساس یافتهها از مجموع 384 نفرنمونهی مورد مطالعه 222 نفر معادل 8/57 درصد غیر شاغل میباشند و پایینترین سن 20 سال و بالاترین سن 44 سال است که بیش از نیمی از پاسخگویان بین سن 25 تا 35 سال میباشند. همین طور میانگین سن پاسخگویان 5/31 است. 2/42 درصد شاغل و 8/57 غیر شاغل هستند. طبقه اجتماعی نمونهی مورد مطالعه نشان میدهد که 6/8 در صد طبقه خیلی بالا، 4/15 درصد طبقه بالا، 5/31 درصد طبقه متوسط بالا،31 درصد طبقه متوسط پایین، 7/11 درصد طبقه پایین و 8/1 درصد طبقه خیلی پایین هستند که به سه طبقه بالا با 24درصد ، متوسط 63 درصد و پایین 13 درصد تقسیم شدند.

4-2-1 سن
جدول زیر بر اساس جنسیت تنظیم شده است که نشان می دهد، که حدوداً نیمی از پاسخگویان مورد مطالعه در رده سنی 25 تا 35 سال می باشند.

جدول 4-1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن
سن
فراوانی
درصد
کمتر از 25 سال
82
4/21
35-25 سال
182
4/47
بیشتر از 35 سال
120
3/31
جمع
384
100
شاخص‌های آماری
5/31= میانگین

نمودار 4-1: نمودار سن پاسخگویان

4-2-2 وضعیت اشتغال
جدول زیر بر اساس وضعیت اشتغال تنظیم شده است که نشان می دهد، 42 درصد پاسخگویان مورد مطالعه شاغل و 58 درصد غیرشاغل می‌باشند.

جدول 4-2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال
وضعیت اشتغال
فراوانی
درصد
شاغل
162
2/42
غیرشاغل
222
8/57
جمع
384
100

نمودار 4-2: نمودار وضعیت اشتغال پاسخگویان

4-2-3 طبقه اجتماعی
یافته‌های جدول زیر نشان می دهد که، 24 درصد از پاسخگویان از طبقه بالا، 63 درصد از طبقه متوسط و 13 درصد نیز از طبقه پائین می باشند.

جدول 4-3: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب طبقه اجتماعی
طبقه اجتماعی
فراوانی
درصد
طبقه خیلی بالا
33
6/8
طبقه بالا
59
4/15
طبقه متوسط رو به بالا
121
5/31
طبقه متوسط رو به پائین
119
31
طبقه پائین
45
7/11
طبقه خیلی پائین
7
8/1
جمع
384
100

نمودار 4-3: نمودار طبقه اجتماعی

4-2-4 بررسی شاخص های تحقیق
در این مبحث به بررسی وضعیت پاسخگویان در ارتباط با هر یک از شاخص‌ها و ابعاد تحقیق پرداخته شده است. لازم به توضیح است، که برای ساختن هر یک از شاخصها ابتدا با استفاده از دستور Compute گویهها با یکدیگر ترکیب شدند و سپس با استفاده از دستور Recode به منظور سهولت در تحلیل و تفسیر نتایج، دامنهی مربوط به شاخصها، به سه قسمت تقسیم شد. ذیلاً وضعیت پاسخگویان در ارتباط با شاخصهای تحقیق به همراه گویههای سازندهی آنها مورد بررسی ومطالعه قرار گرفته است.
4-2-5 بررسی سنجش شاخص اصلاح بدن
در ابتدا نتایج حاصل از سنجش اصلاح بدن آورده شده است و در ادامه به بررسی گویههای سازنده آن پرداخته می‌شود.
جدول 4-4: فراوانی پاسخگویان بر حسب شاخص اصلاح بدن
موارد
فراوانی
درصد
نظارت کم
85
1/22
نظارت متوسط
200
1/52
نظارت زیاد
99
8/25
جمع کل
384
100
شاخص‌های آماری
87.08= میانگین
24.92= انحراف معیار
25= مینیمم نمره
150= ماکزیمم نمره

براساس یافتههای جدول فوق می توان گفت، 22 درصد از پاسخگویان در حد کم، 52 در حد متوسط و 26 درصد نیز در حد زیادی اظهار داشته‌اند که اقداماتی برای اصلاح بدن خود انجام می‌دهند. با توجه به میانگین شاخص می توان گفت میزان اقدامات لازم برای اصلاح بدن در نمونه مورد مطالعه در حد متوسطی است.

نمودار4-4: نمودار شاخص اصلاح بدن

4-2-6 بررسی گویههای سازنده شاخص اصلاح بدن
در این قسمت به بررسی گویههای سازندهی شاخص اصلاح بدن پرداخته می شود. به منظور سنجش این شاخص 25 گویه در نظر گرفته شده که به شرح جدول صفحه بعد آمده است.
جدول 4-5: جدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های سازنده شاخص اصلاح بدن
گویه
میزان

اصلاً
خیلی کم
کم
تاحدی
زیاد
خیلی زیاد
جمع
1.کنترل وزن از طریق رژیم غذایی
فراوانی
33
27
39
129
77
79
384

درصد
6/8
7
2/10
6/33
1/20
6/20
100
2.کنترل وزن از طریق ورزشهای هوازی نظیر )پیاده روی(
فراوانی
17
32
59
101
91
84
384

درصد
4/4
3/8
4/15
3/26
7/23
9/21
100
3.کنترل وزن از طریق دستگاههای بدنسازی
فراوانی
131
55
50
55
63
30
384

درصد
1/34
3/14
13
3/14
4/16
8/7
100
4.کنترل وزن از طریق سونا
فراوانی
137
62
66
61
37
21
384

درصد
7/35
1/16
2/17
9/15
6/9
5/5
100
5.کنترل وزن از طریق طب سوزنی
فراوانی
220
37
43
42
31
11
384

درصد
3/57
6/9
2/11
9/10
1/8
9/4
100
6.کنترل وزن از طریق جراحی و برداشتن چربیها نظیر )لیپوساکش ولیپولیزر )
فراوانی
220
29
41
32
43
19
384

درصد
3/57
6/7
7/10
3/8
2/11
9/4
100
7.کنترل وزن از طریق مصرف دارو
فراوانی
193
36
41
44
42
28
384

درصد
3/50
4/9
7/10
5/11
9/10
3/7
100
8.استفاده از جرحی برای زیباتر شدن بدنم نظیر )گذاشتن پروتز، برداشتن پهلو و ران(
فراوانی
208
33
30
49
43
21
384

درصد
2/54
6/8
8/7
8/12
2/11
5/5
100
9.استفاده از لیزر جهت رفع زوائد پوستی نظیر خال، لکه‌های پوستیو چین و چروک(
فراوانی
149
39
46
64
48
38
384

درصد
8/38
2/10
12
7/16
5/12
9/9
100
10.برخی خدمات دندانپزشکی که صرفاً جهت زیبایی انجام می‌شود
فراوانی
96
39
48
93
60
48
384

درصد
25
2/10
5/12
2/24
6/15
5/12
100
11.تاتو کردن بدن
فراوانی
191
34
33
49
47
30
384

درصد
7/49
9/8
6/8
8/12
2/12
8/7
100
12.برنزه کردن پوست
فراوانی
169
40
36
51
46
42
384

درصد
44
4/10
4/9
3/13
12
9/10
100
13.سوراخ کردن گوش
فراوانی
67
43
55
80
71
68
384

درصد
4/17
2/11
3/14
8/20
5/18
7/17
100

ادامه جدول 4-5 : جدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های سازنده شاخص اصلاح بدن
گویه
میزان

اصلاً
خیلی کم
کم
تاحدی
زیاد
خیلی زیاد
جمع
14.خدمات ناخن نظیر )لاک ، مانیکور، کاشت ، طراحی (
فراوانی
84
22
53
75
80
70
384

درصد
9/21
7/5
8/13
5/19
8/20
2/18
100
15.خدمات پوستی نظیر )لایه برداری، پاکسازی(
فراوانی
84
36
51
82
61
70
384

درصد
9/21
4/9
3/13
4/21
9/15
2/18
100
16.اپیلاسیون بدن
فراوانی
43
22
38
75
107
99
384

درصد
2/11
7/5
9/9
5/19
9/27
8/25
100
17.استفاده از عطر و ادکلن
فراوانی
10
19
25
73
110
147
384

درصد
6/2
9/4
5/6
19
6/28
3/38
100
18.استفاده از کرم‌های روشن کننده
فراوانی
27
27
47
85
96
102
384

درصد
7
7
2/12
1/22
25
6/26
100
19.استفاده از لوسیونهای بدن
فراوانی
40
27
48
73
90
106
384

درصد
4/10
7
5/12
19
4/23
6/27
100
20.کرم ضد آفتاب
فراوانی
25
28
25
68
113
125
384

درصد
5/6
3/7
5/6
7/17
4/29
6/32
100
21.آرایش مو نظیر)های لایت، رنگ،مش(
فراوانی
56
27
39
82
80
100
384

درصد
6/14
7
2/10
4/21
8/20
26
100
22.آرایش مو نظیر) انواع بافتها، دوخت مو، اکستنشن(
فراوانی
98
35
50
64
57
80
384

درصد
5/25
1/9
13
7/16
8/14
8/20
100
23.آرایش و اصلاح موی سر
فراوانی
6
12
13
89
135
129
384

درصد
6/1
1/3
4/3
2/23
2/35
6/33
100
24.استحمام روزانه
فراوانی
6
3
19
83
150
123
384

درصد
6/1
8/0
9/4
6/21
1/39
32
100
25.ترجیح می‌دهم هیچ کاری نکنم
فراوانی
164
66
51
62
31
10
384

درصد
7/42
2/17
3/33
1/16
1/8
6/2
100

یافتهها نشان داد که، 8/25 درصد از پاسخگویان در حد کم6/33 درصد در حد متوسط و 6/40 درصد در حد زیادی بیان کردهاند که از طریق رژیم غذایی به کنترل وزن خود میپردازند.
یافتهها گویای این مطلب است که، 1/28 درصد از پاسخگویان در حد کم، 3/26 درصد در حد متوسط و 6/45 درصد در حد زیادی اظهار داشته‌اند که از طریق ورزش‌های هوازی نظیر )پیادهروی( به کنترل وزن خود میپردازند.
یافتهها نشان داد که، 5/61 درصد از پاسخگویان در حد کم، 3/14 درصد در حد متوسط و 2/24 درصد در حد زیادی بیان کردهاند که از طریق دستگاه‌های بدنسازی به کنترل وزن خود میپردازند.
یافتهها مبین این مطلب است که، 69 درصد از پاسخگویان در حد کم، 9/15 درصد در حد متوسط و 1/15 درصد در حد زیادی اظهار داشته‌اند که از طریق سونا به کنترل وزن خود میپردازند.
یافتهها نشان داد که، 1/78 درصد از پاسخگویان در حد کم، 9/10 درصد در حد متوسط و 11 درصد در حد زیادی اظهار داشته‌اند که از طریق طب سوزنی به کنترل وزن خود میپردازند.
یافتهها نشان داد که، 5/75 درصد از پاسخگویان در حد کم، 3/8 درصد در حد متوسط و 1/16 درصد در حد زیادی بیان کردهاند که از طریق جراحی و برداشتن چربی‌ها نظیر )لیپوساکشن و لیپولیزر( به کنترل وزن خود میپردازند.
یافتهها مبین این مطلب است که، 3/70 درصد از پاسخگویان در حد کم، 5/11 درصد در حد متوسط و 2/18 درصد در حد زیادی اظهار داشته‌اند که از طریق مصرف دارو به کنترل وزن خود می پردازند.
یافتهها نشان داد که، 6/70 درصد از پاسخگویان در حد کم، 8/12 درصد در حد متوسط و7/16 درصد در حد زیادی اظهار داشته‌اند که از جراحی برای زیباتر شدن بدنشان نظیر )گذاشتن پروتز، برداشتن پهلو و ران( استفاده می‌کنند.
یافتهها گویای این مطلب است که، 9/60 درصد از پاسخگویان در حد کم، 7/16 درصد در حد متوسط و 4/22 درصد در حد زیادی اظهار داشته‌اند که از لیزر جهت رفع زوائد پوستی نظیر )خال، لکه‌های پوستی وچین و چروک( استفاده می‌کنند.
یافتهها نشان داد که، 7/47 درصد از پاسخگویان در حد کم، 2/24 درصد در حد متوسط و 1/28 درصد در حد زیادی بیان کردهاند که از خدمات دندانپزشکی که صرفاً جهت زیبایی انجام می‌شود استفاده می‌کنند.
یافتهها نشان داد که، 2/67 درصد از پاسخگویان در حد کم، 8/12 درصد در حد متوسط و 1/20 درصد در حد زیادی اظهار داشته‌اند که از تاتو کردن بدن استفاده می‌کنند.
یافتهها گویای این مطلب است که، 8/63 درصد از پاسخگویان در حد کم، 3/13 درصد در حد متوسط و 9/22 درصد در حد زیادی اظهار داشته‌اند که از برنزه کردن پوست استفاده می‌کنند.
یافتهها نشان داد که، 43 درصد از پاسخگویان در حد کم، 8/20 درصد در حد متوسط و 2/36 درصد در حد زیادی بیان کرده اند که از سوراخ کردن گوش

دیدگاهتان را بنویسید