پایان نامه با واژگان کلیدی سلامت روان، آموزش و پرورش، عوامل موثر

. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت بوده است، لذا در تعمیم نتایج به کارکنان و سازمان ها دیگر رعایت جانب احتیاط ضروری است.
3. در پژوهش حاضر جهت جمع‌آوری اطلاعات مورد نظر فقط از پرسشنامه استفاده گردید و روش‌هایی مثل مصاحبه و مشاهده ممکن است نتایج متفاوتی را به دست دهد.
5-4 پیشنهادات کاربردی
بر اساس نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل پژوهش حاضر پیشنهادات زیر ارائه می گردد:
1. پیشنهاد می شود در جهت بالابردن بعد دریافت آموزش در میان کارکنان زمینه های مساعد و مناسب نظیر آموزش های ضمن خدمت، برگزاری کارگاه های آموزشی برای کارکنان فراهم گردد و حمایت های لازم در این خصوص مدنظر گرفته شود.
2. در راستای افزایش بعد تفاهم در میان کارکنان پیشنهادی می گردد که در سازمان بستر و شرایطی فراهم شود که کارکنان با اهداف، جایگاه، وظایف و نقش های سازمان در مقابل جامعه و مشتریان آشنا شوند، که این امر می تواند زمینه ساز ایجاد درکی مشترک از اهداف و نقش های سازمان در میان کارکنان شود.
3.بر اساس نتایج پژوهش، بعد حمایت نیز در افزایش تعهد سازمانی کارکنان موثر است، بنابراین پیشنهاد می گردد که محیط سازمان پذیرای روابط و تعاملات سازنده کارکنان با یکدیگر باشد، که در نتیجه آن، روابط صمیمانه و شبکه های دوستی در میان کارکنان شکل گیرد.
4. بخشی دیگر از نتایج حاکی از رابطه مثبت و معنی دار بین چشم انداز از آینده سازمان با تعهد سازمانی بود، در این زمینه پیشنهاد می گردد که پرداخت ها و فرصت ها ترقی شغلی برای کارکنان به نحوی مدنظر گرفته شود که تابعی از میزان عملکرد کمی و کیفی کارکنان باشد.
5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی
1. با توجه به اینکه پژوهش در اداره صنعت، معدن و تجارت انجام شده است، به پژوهشگران پیشنهاد می‌شود که این تحقیق را در سایر سازمان ها بویژه خصوصی و دانش بنیان نیز انجام شود.
2. انجام پژوهش برای شناسایی متغیر های اثر گذار دیگر تعهد سازمانی.
3. انجام پژوهش در زمینه تاکتیک ها و روش های جامعه پذیری سازمانی در میان کارکنان سازمان ها.
4. در این پژوهش برای گردآوری داده‌ها فقط از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پیشنهاد می‌شود پژوهشگران بعدی این تحقیق را با استفاده از ابزارهای مصاحبه و مشاهده انجام دهند.
5. فرهنگ سازمانی ممکن است بر متغیرهای مورد مطالعه تأثیر داشته باشد. پیشنهاد می‌گردد که رابطه‌ی فرهنگ سازمانی را با متغیرهای پژوهش مورد تحقیق قرار دهند.
منابع و ماخذ
منابع فارسی
ابطحی، ح. و منتظری، م. (1387) “مدیریت مبتنی بر شایستگی و نقش آن در مدیریت منابع انسانی”، مطالعات مدیریت، شماره 57، صص16-1.
استوار ، ص و امیرزاده خاتونی ، م ( 1387 ) .” بررسی رابطه ی میان هوش هیجانی ، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان کارخانه بخش خصوصی در شهر شیراز” . فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ، سال اول ، شماره 2 ، صص 38 – 23 .
اعتباریان، ا. و خلیلی، م. (1387)، “رابطه کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن با جامعه پذیری سازمانی: مطالعه موردی کارکنان سازمان تامین اجتماعی اصفهان”، دانش و پژوهش در روانشناسی،‌شماره35-36، صص 106-81.
اعرابی، س. م. و فیاضی،م. (1387)، “متدولوژی تدوین و جار سازی استراتژی توانمند سازی منابع انسانی بر بستر فرهنگی ایران”، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی،سال،شماره 1،صص 18-1.
انصاری ، م ؛ باقری کلجاهی ، ع و صالحی ، م ( 1389 ) . “تعهد سازمانی از دیدگاه نظریه پردازان و نقش راهبردی مدیریت منابع انسانی در بهبود آن” . دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس ، سال هفتم ، شماره 31، صص 72 – 35.
باقرزاده، م. و اعتباری، م. (1387) “بررسی ارتباطی بین بهره‌وری و کیفیت زندگی کاری با بهره‌گیری از تکنیک “MCP/MPT، فصلنامه علوم مدیریت، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، سال اول، شماره 4، صص83-65.
باقری،‌مسلم؛ تولایی، روح اله، (1389)،”‌بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان ها”،‌دو مانامه توسعه پلیس، سال هفتم، شماره30،‌صص 73-96.
براتی، ه. ؛‌عریضی سامانی، ح.ر. ،‌(1388)،‌ “رابطه تعهد و مرکزیت کار با توجه به متغیر های تعدیل کننده سلامت روان شناختی و سازگاری با بازنشتگی و تاثیر آماده سازی کارکنان برای بازنشتگی در بهبود تعهد و سلامت روان شناختی آنان”، فصلنامه کار ایران، دوره 6، شماره4،‌صص 35-43.
بهاری فر، ع. و جواهری کامل، م. (1389)،” بررسی پیامدهای ارزش های اخلاقی سازمان با مطالعه عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی”، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال هفتم،‌شماره 28، صص، 95- 118.
بهروان، ح. و سعیدی، ر. (1388)، “عوامل موثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز نمونه موردی مطالعه: ادراه مرکزی استان خراسان رضوی، شهر مشهد”، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، صص 199-181.
توکلی ، ز ؛ عابدی ، م و صالح نیا ، م. ( 1388 ) . “بررسی تاثیر آموزش رفتار شهروندی سازمانی بر افزایش تعهد سازمانی” . چشم انداز مدیریت ، شماره 33 ، صص 124 – 105 .
جبارزاده گنگرلوئی، س. و بایزیدی، ا. (1389)، “بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و تعهد سازمانی با محافظه کاری در گزارش گری مالی شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران” ، فصلنامه بورس و اوراق بهادار، شماره 9، سال سوم، صص 77- 96.
حافظ نیا، م.ر.(1384).” مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی”،تهران: انتشارات سمت.
حسینی ، م ؛ امیرتاش ، ع و مظفری ، ا. ( 1384 ) . “توصیف و مقایسه سبک های مختلف رهبری با تعهد سازمانی و ابعاد آن از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور” . نشریه علوم حرکتی و ورزش ، جلد اول ، شماره 6 ، صص 94 – 83 .
حسینی ، م ؛ نادریان ، م ؛ همایی ، ر و موسوی ، ز. ( 1388 ) . “رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان” . مدیریت ورزشی ، شماره 2 ، صص 181 – 167 .
حسینی ، م و مهدی زاده اشرفی ، ع. ( 1389 ) “شناسایی عوامل موثر بر تعهد سازمانی” . ( پژوهشگر )، فصلنامه مدیریت ، سال هفتم ، شماره 18 .
الحسینی، س.ح.(1380)، “بالندگی سازمانی”. تهران: انتشارات بهاریه.
خسروی زاده ، ا. ؛ خلجی ، ح و خواجوی ، د. ( 1387 ) . “رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد مدیران تربیت بدنی سازمانهای استان مرکزی” . نشریه حرکت ، شماره 37 ، صص 17 – 5 .
خنیفر ، ح ؛ جندقی ، غ ؛ شریعتی ، ف و زروندی ، ن. ( 1388 ) . “بررسی نقش ارتباطی شنود موثر و تعهد سازمانی” . فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین ( ع) ، سال اول ، شماره 3 ، صص 170 -147.
خنیفر ، ح ؛ مقیمی ، م ؛ جندقی ، غ و زرندی ، ن ( 1388 ) . “بررسی رابطه بین مولفه های اعتماد و تعهد سازمانی کارکنان ( در سازمان های جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش استان قم )” . نشریه مدیریت دولتی ، دوره 1 ، شماره 2 ، صص 18 – 3 .
دلاور، ع.(1384)، “روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی”، چاپ بیست و هفتم، تهران نشر روان.
رابینز ، ا . پ . ( 1389 ) ،”رفتار سازمانی” . ترجمه علی پارساییان ؛ و محمد اعرابی . انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ، تهران .
رضائیان، ع. و کشته گر، ع.ع. (1387) “بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهدسازمانی” ,پیام مدیریت , سال هفتم , شماره 27 , صص 39 – 27
رییسی ، ز. (1389)، “بررسی رابطه جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در پرستاران بیمارستان شریعتی شهرستان اصفهان”، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه پیام نور استان تهران.
رئیسی، ز.؛ سلیمیان، ف. ؛ نجاری، ر. و امیرخانی، ا.ح. (1390)، “رابطه جامعه پذیری سازمانی وتعهد سازمانی در پرستاران بیمارستان شریعتی اصفهان”،مدیریت اطلاعات سلامت، دوره8 ویژه نامه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی صص104-111.
زارع متین، ح.(1390). “رفتار سازمانی پیشرفته”، تهران: انتشارات نشر دوران.
زاهدی، م.ج. ؛ شیانی، م. و علی پور، پ. ‌(1388)،‌” رابطه سرمایه اجتماعی با رفاه اجتماعی”، رفاه اجتماعی، سال نهم، شماره 33، صص 109- 129.
ساعتچی، م.؛ قاسمی،‌ن. و نمازی، س. (1387)، “بررسی رابطه میان انگیزه‌ی شغلی مدیران، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان (دبیران) مقطع متوسطه شهرستان مرودشت”، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،‌سال اول،‌شماره دوم، صص 147-168.
سرایی، ح. (1382) “مقدمه‌ای بر نمونه‌گیری در تحقیق”، چاپ سوم، تهران: انتشارات سمت.
سرداری، ا. (1381) “بررسی عوامل مؤثر در رضایت‌مندی شغلی کارکنان”، دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشور، سال نهم، شماره 39، صص76-6.
سرمد، ز.؛ بازرگان، ع. و حجازی، ا. (1387) “روش‌های تحقیق در علوم رفتاری”، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات آگاه.
سلطانزاده، و و قلاوندی، ح.(1392)، “مطالعه تکیه گاه های شغلی اعضای هیات علمی و رابطه آن با جامعه پذیری سازمانی”، فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، دوره 9، شماره2. صص 36-10.
سنجقی، م. ا.؛ فرهی بوزجانی، ب. و حسینی سرخوش، س.م. (1390)، “تاثیر رهبری تحول آفرین بر فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در یک سازمان دفاعی”،‌فصلنامه راهبرد دفاعی،‌سال نهم، شماره 32،‌ صص 111-136.
سیدجوادیان، س.ر. و درویش، ح.(1379)، “فرایند جامعه پذیری سازماننی و نقش آن در پیشرفت کارکنان”، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال دوم، شماره هفتم، صص 125-136.
شائمی بزرزکی، ع. و اصغری، ژ. (1389)، “رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در شرکت گاز کردستان”، پژوهش نامه مدیریت تحول، سال دوم، شماره 3، صص 110-127.
شکر زاده ، ص. (1381) . “تعهد در سازمان های آموزشی” ، فصلنامه مدیریت درآموزش وپرورش ، دوره هشتم ، شماره 32 ، صص 52-46 .
شیخ ، م ؛ باقرزاده ، ف ؛ زیویار ، ف ؛ غلامعلی زاده ، ر ؛ اسماعیلی ، ح و فاضل ، ج. ( 1384 ) . “بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان معاونت تربیت بدنی و تندرستی آموزش و پرورش” . نشریه حرکت ، شماره 26 ، صص 21 – 5 .
صباغیان راد ، ل ؛ تندنویس ، ف ؛ مظفری ، الف و زراعی ، ع ( 1385 ) . “ارتباط بین تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی مدرسین تربیت بدنی عمومی” . پژوهش در علوم ورزشی ، شماره دهم ، صص 103 – 89 .
صمدی ، ع و مهدوی خو ، ر ( 1388 ) . “بررسی تاثیر اخلاق مدیریتی بر تعهد سازمانی کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان همدان” . فصلنامه تخصصی مالیات ، دوره جدید ، شماره 4 ، 52 .
طالب پور , م. و امامی , ف. ( 1386) “بررسی ارتباط تعهد سازمانی ودلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت بدنی مرد آموزشگاههای نواحی هفت گانه مشهد” ,پژوهش در علوم ورزشی ,شماره 12, صص 32 – 15 .
طراویان ، م. ( 1385 ) . “ابعاد تعهد سازمانی دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان” ، دانش و پژوهش در علوم تربیتی ، شماره 10 و 11 ، صص 120 – 105 .
عریضی سامانی، ح.؛ ذاکرفرد، م. و نوری، ا. (1388) “رابطه کارراهه شغلی با اقتدار شغلی و تعهد سازمانی: بررسی موردی کارکنان زن و مرد واحدهای پژوهش و توسعه‌ی شرکت‌های صنعتی”، مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، سال 7، شماره 1، صص93-69.
علیی، ح. و خدیوی، ا. (1386) “بررسی کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال 86″، فصلنامه علوم مدیریت، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری دانشگاه‌ آزاد اسلامی واحد تبریز، سال اول، شماره 2، صص172-150.
غفوری ,م. و گل پرور ، م. (1388) “بررسی رابطه مولفه های عدالت سازمانی با تعهد سازمانی در کارکنان شهرداری شهر اصفهان” , مطالعات روانشناختی , دوره 5 , شماره 4, صص148 – 129

دیدگاهتان را بنویسید