پایان نامه با کلید واژه های چشم انداز، تعهد مستمر، استان کرمان

دانلود پایان نامه

ا از آزمون ضریب همبستگی پیرسون وجود رابطه بین دو متغیر بررسی گردید که نتایج به شرج زیر می باشد.
جدول4-6- نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین جامعه پذیری و مولفه های آن با تعهد سازمانی
تعهد سازمانی
65/0
همبستگی پیرسون
جامعه پذیری سازمانی
000/0
سطح معنی داری
تایید
نتیجه آزمون
63/0
همبستگی پیرسون
دریافت آموزش
000/0
سطح معنی داری
تایید
نتیجه آزمون
64/0
همبستگی پیرسون
تفاهم
000/0
سطح معنی داری
تایید
نتیجه آزمون
54/0
همبستگی پیرسون
حمایت کارکنان
000/0
سطح معنی داری
تایید
نتیجه آزمون
58/0
همبستگی پیرسون
چشم انداز از آینده سازمان
000/0
سطح معنی داری
تایید
نتیجه آزمون
n= 1550.05
با توجه به جدول 4-6- جامعه پذیری سازمانی (65/0 r =)، دریافت آموزش (63/0 r =)، تفاهم (64/0 r =)، حمایت کارکنان (54/0 r =) و چشم انداز آینده سازمان (58/0 r =) با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری در سطح دارد. بنابراین بین جامعه پذیری سازمانی و مولفه های آن با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
فرضیه دوم: بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد عاطفی رابطه معنی دار وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه به بررسی رابطه بین مولفه های جامعه پذیری با تعهد عاطفی بررسی گردید که نتایج به شرج زیر می باشد.
جدول 4-7 نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی و تعهد عاطفی
متغیرهای پیش بین
متغیر ملاک
F
P
R
R2
?
?
دریافت آموزش
تفاهم
حمایت کارکنان
چشم انداز از آینده سازمان
عاطفی
87/33
000/0
68/0
47/0
31/0
43/0
12/0
15/0-
05/0
002/0
38/0
27/0
نتایج جدول 4- 7 نشان می دهد بین مولفه های جامعه پذیری سازمانی و تعهد عاطفی(68/0 r =) رابطه مثبت و معنی دار است. مقدار R2 نشان می دهد که 47/0 از واریانس تعهد عاطفی بوسیله مولفه های جامعه پذیری سازمانی تبیین می شود. همچنین نگاهی به ضرایب رگرسیون بیانگر آن است ابعاد دریافت آموزش (31/0= ?) و تفاهم (43/0= ?) می توانند به طور مثبت و معنی دار تعهد عاطفی را پیش بینی کنند.
فرضیه سوم: بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد هنجاری رابطه معنی دار وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه به بررسی رابطه بین مولفه های جامعه پذیری با تعهد هنجاری بررسی گردید که نتایج به شرج زیر می باشد.
جدول 4-8- نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی و تعهد هنجاری
متغیرهای پیش بین
متغیر ملاک
F
P
R
R2
?
?
دریافت آموزش
تفاهم
حمایت کارکنان
چشم انداز از آینده سازمان
هنجاری
25/19
000/0
58/0
33/0
07/0-
70/0
17/0-
06/0
68/0
000/0
27/0
67/0
نتایج جدول 4- 8 نشان می دهد بین مولفه های جامعه پذیری سازمانی و تعهد هنجاری (58/0 r =) رابطه مثبت و معنی دار است. مقدار R2 نشان می دهد که 33/0 از واریانس تعهد هنجاری بوسیله مولفه های جامعه پذیری سازمانی تبیین می شود. همچنین نگاهی به ضرایب رگرسیون بیانگر آن است بعد تفاهم (70/0= ?) می تواند به طور مثبت و معنی دار تعهد هنجاری را پیش بینی کنند.
فرضیه چهارم: بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد مستمر رابطه معنی دار وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه به بررسی رابطه بین مولفه های جامعه پذیری با تعهد مستمر بررسی گردید که نتایج به شرج زیر می باشد.
جدول 4-9- نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی و تعهد مستمر
متغیرهای پیش بین
متغیر ملاک
F
P
R
R2
?
?
دریافت آموزش
تفاهم
حمایت کارکنان
چشم انداز از آینده سازمان
مستمر
96/4
001/0
34/0
11/0
59/0
49/0
06/0-
17/0
006/0
007/0
72/0
33/0
نتایج جدول 4- 9- نشان می دهد بین مولفه های جامعه پذیری سازمانی و تعهد مستمر (34/0 r =) رابطه مثبت و معنی دار است. مقدار R2 نشان می دهد که 11/0 از واریانس تعهد مستمر بوسیله مولفه های جامعه پذیری سازمانی تبیین می شود. همچنین نگاهی به ضرایب رگرسیون بیانگر آن است ابعاد دریافت آموزش (59/0= ?) و تفاهم (49/0= ?) می توانند به طور مثبت و معنی دار تعهد مستمر را پیش بینی کنند.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
مقدمه
در این فصل، ابتدا خلاصه‌ای از موضوع و روش‌های پژوهش ارائه شده است. پس از آن نتایج حاصل از فرضیه‌های پژوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . سپس ضمن بیان محدودیت‌های پژوهش، پیشنهادهای کاربردی نیز بر اساس یافته‌های پژوهش ارائه شده و همچنین پیشنهادهایی برای محققین آینده که علاقمند به پژوهش در این زمینه می‌باشند، ارائه گردیده است.
5-1 خلاصه موضوع و روش‌ها
هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه بوده است. سوال‌ها و فرضیه‌های پژوهش با توجه به چهار بعد جامعه پذیری سازمانی مبتنی بر مدل تائورمینا(دریافت آموزش، تفاهم، حمایت کارکنان و چشم انداز از آینده سازمان) و سه مولفه تعهد سازمانی بر پایه مدل آلن و می یر (تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر) تدوین شدند.
روش مورد استفاده‌ی این پژوهش، روش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه‌ی آماری آن شامل کلیه‌ی کارکنان ادراه صنعت، معدن و تجارت می‌باشند که بصورت تمام وقت در استخدام این سازمان بوده‌اند، حجم جامعه‌ی آماری 600 نفر بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی با حجم، 155 نفر به عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب گردیده و پرسشنامه‌های پژوهش بین آنان توزیع گردید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات دو پرسشنامه‌ی استاندارد جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی که بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت تدوین شدند. پرسشنامه‌ی جامعه پذیری سازمانی 20 گویه و پرسشنامه‌ی تعهد سازمانی 23 گویه
بوده است. پرسشنامه‌ها، بعد از تعیین روایی محتوایی با تأیید متخصصان مدیریت تعیین شد و ضرایب پایایی آنها به ترتیب 87/0 و 82/0 محاسبه گردید. در ادامه‌ی فصل نتایج پژوهش ارائه خواهد شد.
فرضیه اول: بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با کل مولفه های تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه رابطه معنی دار وجود دارد.
برای بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و مولفه های آن با تعهد سازمانی که در جدول 4-6 ارائه شده است نتایج حاکی از آن است که جامعه پذیری سازمانی و مولفه های آن ( دریافت آموزش، تفاهم ، حمایت کارکنان و چشم انداز از آینده سازمان با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری در سطح دارد.
نتایج بدست آمده از این فرضیه با نتایج پژوهش‌های شائمی برزکی و اصغری(1389)، رئیسی و همکاران (1389)، هویدا و همکاران (1390)، یالابیک (2008)، چوهن و ولدهچت(2008)، گی و همکاران (2010)، گائو(2011) و افسانه پوراک و همکاران(2012) همسو می‌باشد. زیرا آنها نیز در پژوهش‌های خود به نتایج مشابهی رسیده‌اند. شائمی برزکی و اصغری بیان کردند که بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد. رئیسی و همکارانش بیان کردند که بین تاکیک های جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد. هویدا و همکارانش نیز گزارش کردند که بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. یالابیک بیان کرد که بین روش های جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد. چوهن و ولچت نیز گزارش کردند که بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد. گی و همکارانش بیان کردند که بین جامعه پذیری سازمانی با رفتارهای فرا نقشی(رفتار شهروندی سازمانی) رابطه وجود دارد. گائو نشان داد که بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد. و در نهایت افسانه پوراک و همکارانش گزارش کردند که بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.
به استنباط پژوهشگر وجود بستر و شرایطی در سازمان که کارکنان با اهداف، جایگاه، وظایف و نقش های شغلی خود آشنا شوند، پذیریش روابط و تعاملات سازنده و زمینه مساعد پرداخت ها و فرصت های ترقی شغلی کارکنان و مواردی از این دست که زمینه ساز تسریع جامعه پذیری کارکنان به طور شایسته می گردد، در نهایت می توان بیان کرد که وجود مولفه های جامعه پذیری سازمانی در سازمان بستر و محیطی را فراهم می کند که افراد با چگونگی انجام دادن کارها و امور در سازمان آشنایی پیدا می کنند؛ روابط همکارانه بین افراد در سازمان برقرارمی شود؛ فرصت برای پیشرفت و ترقی در سازمان بوجود می آید؛ در نتیجه میل به ماندن، اعتقاد و وفاداری به سازمان که ناشی از تمایل شخصی خود فرد است افزایش می یابد و فرد ترک سازمان را کاری دشوار می داند. می توان شاهد کاهش ترک خدمت و افزایش میل به ماندن بواسطه القای حس احترام و ارزشمندی از عضویت در سازمان و احساس شرکت داشتن در منافع عمومی سازمان، که در کارکنان به حس غرور و افتخار تبدیل می شود. افزایش تلاش کارکنان در راستای اهداف و ماموریت های سازمان بواسطه ارزش و احترامی که سازمان در برابر نیرو و تلاش، مهارت ها و توانایی هایی که کارکنان با خود به درون سازمان آورده اند. و در آخر وابستگی کارکنان به گروه کاری و سازمانی به عنوان خانواده شغلی و کاری بسان وابستگی که فرد به خانواده اجتماعی خود دارد، به ارمغان می آورد.
فرضیه دوم: بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد عاطفی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه رابطه معنی دار وجود دارد.
برای بررسی رابطه بین مولفه های جامعه پذیری تعهد عاطفی که در جدول 4-7 ارائه شده است نتایج حاکی از آن است که بین مولفه های جامعه پذیری سازمانی و تعهد عاطفی رابطه مثبت و معنی دار است. 47/0 از واریانس تعهد عاطفی بوسیله مولفه های جامعه پذیری سازمانی تبیین شد، همچنین مشخص شد ابعاد دریافت آموزش و تفاهم می توانند به طور مثبت و معنی دار تعهد عاطفی را پیش بینی کنند.
نتایج بدست آمده از این پژوهش با نتایج پژوهش‌های شائمی برزکی و اصغری(1389)، تائورمینا و گائو(2005)، گرومن و همکاران(2006)، یالابیک (2008)، تائورمینا (2009) و افسانه پوراک و همکاران(2012) همسو می‌باشد، زیرا آنها نیز در پژوهش‌ها به نتایج مشابهی رسیده‌اند. شائمی برزکی و اصغری بیان کردند که دو روش ثابت و تاییدی جامعه پذیری سازمانی، پیش بینی کننده قوی تری برای تعهد سازمانی هستند. تائورمینا و گائو بیان می کنند که بعه چشم انداز از آینده سازمان پیش بینی کننده قوی اشتیاق شغلی است. گرومن و همکارانش نشان دادند که تاکتیک های جامعه پذیری سازمانی توان پیش بینی رفتارهای فرانقشی(بروز رفتاری بازخود یابی و جستجوی اطلاعات) را در افراد را دارند. یالابیک بیان کرد که روش تاییدی و جمعی از روش جامعه پذیری سازمانی می توانند به طور مثبت و معنی دار بعد تعهد هنجاری را پیش بینی کنند. تائورمینا اینکه ابعاد حمایت کارکنان و چشم انداز از آینده سازمان قدرت پیش بینی مثبت و معنی دار سه جنبه از فرهنگ سازمانی(اداری، مبتکرانه و حمایت) را دارا بودند. همچنین افسانه

Leave a Reply