دانلود پایان نامه

55
فصل دوم :اهمیت و ضرورت مدیریت پول و نقش بانک مرکزی در این امر
2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….60
2-2 اهمیت و ضرورت مدیریت پول ………………………………………………………..60
2-3 فلسفه پیدایش بانک مرکزی ………………………………………………………………61
2-4 بانک مرکزی در نظام های پولی غیر اسلامی ………………………………………..61
2-5 تأسیس و پیدایش بانک مرکزی در ایران ……………………………………………..62
2-6 وظایف و اهداف بانک مرکزی ………………………………………………………….63
2-6-1کنترل چاپ پول: …………………………………………………………………………………………65
2-6-2 عملیات بازار باز: ………………………………………………………………………………………….65
2-7 نقش بانک مرکزی در کاهش یافتن ارزش پول و مهارآن………………………..66
2-7-1 نقش بانک مرکزی در کاهش دادن ارزش پول………………………………………………67
2-7-2 نقش بانک مرکزی در مهار کاهش ارزش پول ……………………………………………..67
2-8 نقش دولت در کاهش دادن ارزش پول و مهارآن…………………………………..67
2-8-1 نقش دولت در کاهش دادن ارزش پول………………………………………………………..67
2-8-1-1 کاهش دادن ارزش پول به منظور تأمین هزینه‌های دولت به جای مالیات …………………….68
2-8-1-2 کاهش دادن ارزش پول به منظور حمایت از اشتغال …………………………………………………68
2-8-1-3 کاهش دادن ارزش پول به منظور کاهش حقیقی بدهی‌های دولت ………………………………68
2-8-1-4 نقش درآمدهای نفتی دولت در کاهش ارزش پول …………………………………………………..68
2-8-2 نقش دولت در مهار کاهش ارزش پول…………………………………………………………69
2-9 منابع مالی دولت اسلامی …………………………………………………………………..70
2-10 بررسی فقهی عوامل کاهش ارزش پول توسط بانک مرکزی ………………..72
2-10-1 بررسی فقهی استقراض دولت از بانک مرکزی …………………………………………..72
2-10-1 -1 آیه دین و نکات آن ………………………………………………………………………………………….73
2-10-1-2 حکم فقهی استقراض …………………………………………………………………………………………75
2-10-1-3حکم خرید و فروش اوراق قرضه بین دولت و بانک مرکزی ……………………………………75
2-10-1-4 ارکان قرض ………………………………………………………………………………………………………76
2-10-2 بررسی فقهی استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی…………………………………………..78
2-10-3 بررسی فقهی خرید ارز حاصل از صادرات نفت و گاز توسط بانک مرکزی از دولت …………………………………………………………………………………………………………………….79
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………..81
فصل سوم :بررسی ضمان و مسؤولیت مدنی دولت و سازمان های دولتی
3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..84
3-2 مفهوم ضمانت و مسؤولیت………………………………………………………………. 84
3-2-1 ضمان …………………………………………………………………………………………………….84
3-2-1-1 ضمان در لغت …………………………………………………………………………………………………….84
3-2-1-2 ضمان در اصطلاح ……………………………………………………………………………………………….85
3-2-1-2-1 مفهوم ضمان در اصطلاح علم فقه …………………………………………….85
3-2-1-2-2 مفهوم ضمان در اصطلاح علم حقوق ………………………………………..86
3-2-2 مسؤولیت ……………………………………………………………………………………………….88
3-2-2-1 مسؤولیت در لغت ……………………………………………………………………………………………….88
3-2-2-2 مسؤولیت مدنی در اصطلاح علم حقوق …………………………………………………………………88
3-3 مبانی و منابع مسؤولیت مدنی …………………………………………………………….89
3-3-1 مبانی نظری مسؤولیت مدنی ……………………………………………………………………..90
3-3-1-1 نظریه تقصیر………………………………………………………………………………………………………..90
3-3-1-2 نظریه خطر …………………………………………………………………………………………………………91
3-3-2 مبانی فقهی مسؤولیت مدنی دولت ……………………………………………………………..92
3-3-2-1 قاعده لاضرر……………………………………………………………………………………………………… 93
3-3-2-1-1 مبنای شیخ انصاری………………………………………………………………………………………………….93
3-3-2-1-2 مبنای شیخ الشریعه …………………………………………………………………………………………………94

3-3-2-1-3 مبنای آخوند خراسانی …………………………………………………………………………………………….94
3-3-2-1-4 مبنای فاضل تونی و مرحوم نراقی………………………………………………………………………………94
3-3-2-1-5 مبنای شهید صدر…………………………………………………………………………………………………….95
3-3-2-1-6 مبنای حضرت امام خمینی………………………………………………………………………………………..95
3-3-3 مبانی قانونی مسؤولیت مدنی دولت و سازمان های دولتی …………………………….96
3-3-3-1 خسارت وارده توسط قضات ………………………………………………………………………………..97

3-3-3-2 خسارت وارده توسط کارمندان شهرداری ……………………………………………………………….97
3-4 انواع مسؤولیت ………………………………………………………………………………..98
3-4-1 مسؤولیت قراردادی ………………………………………………………………………………….98
3-4-2 مسؤولیت خارج از قرارداد (غیر قراردادی ) ………………………………………………..98
3-5 موجبات ضمان قهری در فقه و حقوق اسلامی …………………………………….98
3-5-1 ضمان ناشی از غصب و شبه آن …………………………………………………………………99
3-5-2 ضمان ناشی از استیفاء……………………………………………………………………………..100
3-5-3 ضمان ناشی از قاعده « اتلاف »…………………………………………………………………101
3-5-4 ضمان ناشی از قاعده « تسبیب »………………………………………………………………103
3-6 مسؤولیت مدنی دولت …………………………………………………………………….104
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………..107
فصل چهارم : بررسی ضمانت بانک مرکزی
4-1مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………109
4-2 بررسی ضمانت بانک مرکزی بر اساس مبانی نظری مسؤولیت مدنی………109
4-3 بررسی ضمانت بانک مرکزی بر اساس مبانی فقهی مسؤولیت مدنی……….110
4-3 -1 انواع احکام شرعی ………………………………………………………………………………..111
4-3-1-1 احکام اولی و احکام ثانوی …………………………………………………………………………………111
4-3-1-2 تفاوت میان حکم اولى و حکم ثانوى……………………………………………………………………111
4-3-1-3 تشخیص عناوین اوّلیه یا ثانویّه…………………………………………………………………………….112
4-3-1-4 حکم حکومتى…………………………………………………………………………………………………..113
4-3-2 بررسی ضمانت بانک مرکزی از منظر احکام اولی……………………………………….114
4-3-2-1 باتوجه به ضمان ناشی از غصب و شبه آن ……………………………………………………………116
4-3-2-2 قاعده «ضمان ید» ………………………………………………………………………………………………117
4-3-2-3 قاعده «عدم ضمان الامین الا بالتعدی و التفریط» ………………………………………………….118
4-3-2-4 قاعده « اتلاف» …………………………………………………………………………………………………121
4-3-2-4-1 اشکال اول : …………………………………………………………………………………………………………122
4-3-2-4-2 اشکال دوم: ………………………………………………………………………………………………………….124
4-3-2-4-3 اشکال سوم: …………………………………………………………………………………………………………124
4-3-2-5 قاعده «تسبیب»…………………………………………………………………………………………………..127
4-3-2-6 قاعده« وفای به عقود» ………………………………………………………………………………………..127
4-3-2-7 قاعده «سلطنت»………………………………………………………………………………………………….128
4-3-2– 8 قاعده «احترام به مال مسلم»………………………………………………………………………………..131
4-3-2-9 قاعده «لاضرر»……………………………………………………………………………………………………132
4-3-2-9-1 مبنای مرحوم شریعت اصفهانی……………………………………………………………………………….132
4-3-2-9-2 مبنای مرحوم نراقی و فاضل تونی……………………………………………………………………………133
4-3-2-9-3 مبنای شهید صدر…………………………………………………………………………………………………..133
4-3-2-10 ضمان قراردادی ………………………………………………………………………………………………134
4-3-3 بررسی ضمانت بانک مرکزی از منظر احکام ثانویه …………………………………….134
4-3-3-1 قاعده « ضرورت و اضطرار »……………………………………………………………………………….136
4-3-3-2 قاعده« لا ضرر»………………………………………………………………………………………………….137
4-3-3-2-1 مبنای شیخ انصاری……………………………………………………………………………………138
4-3-3-2-2 مبنای آخوند خراسانی……………………………………………………………………………….139
4-3-3-2-3 مبنای فاضل تونی و مرحوم نراقی……………………………………………………………….140
4-3-4 بررسی ضمانت بانک مرکزی از منظر احکام حکومتی ………………………………..140
4-4بررسی ضمان بانک مرکزی با توجه به قوانین حقوقی……………………………144
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………….146
نتایج تحقیق، حوزه های خالی و ارائه راه‌کارهای سیاستی نتایج…………………………………………………………………………………………….147
پیشنهادها ……………………………………………………………………………………..152
منابع و مآخذ
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………..158
منابع عربی ……………………………………………………………………………………………….161
مقالات…………………………………………………………………………………………………….165
منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………167
مقدمه
موضوع اصلی این پایان نامه، ‌ضمان بانک مرکزی در رابطه با کاهش دادن ارزش پول ملی می‌باشد. قبل از پرداختن به موضوع پایان نامه لازم است ابتدا مسأله کاهش ارزش پول و ضمان بانک مرکزی تبیین و روشن گردد. همچنین ضرورت از انجام این پژوهش و اهداف نگارش آن بیان شود و پیشینه موضوع، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بنابر این، در این مقدمه نکاتی در جهت تعریف موضوع، روش علمی اتخاذ شده و اهداف کلی و … نوشته شده است تا محدوده انتظار لازم از این نوشتار آشکار گردد.
1- تبیین موضوع

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سالیان متمادی است که اقتصاد ایران و کشورهای در حال توسعه، دچار تورم، فقر و بیکاری است که حکایت از بیماری اقتصاد این

دیدگاهتان را بنویسید