امروزه رقابت شدیدی برای جذب مخاطب در بین رسانه ها پدیدار شده است . استفاده از روش های تامین رضایت و اقناع مخاطبان و توجه به نیازها و نگرشهای آنان ، بسیار ضروری و از جمله لوازم موفقیتی است که هرگاه مورد کم توجهی قرار گیرد ، فرصت را به رسانه رقیب می دهد . باید توجه داشت که مخاطب ، انسان با اراده و دارای قدرت تصمیم گیری و انتخابی است که هر آنچه را با نیاز و مصالح وی در تعارض باشد در اصطلاح پس می زند . به ویژه تلویزیون باید فعالیت های خود را با توجه به شرایط نیازها و ضرورتهای محیط تنظیم کند و همواره برای رسیدن به هدف و بهره مندی مطلوب مطالعاتی از قبیل نیاز سنجی مخاطبان و بررسی واکنش آنها در مورد برنامه های پخش شده را مورد توجه قرار دهد . همچنین هرچه رسانه هدفمند تر باشد ، یعنی محتوا و پیامی را در برنامه های خود دنبال کند بهره گیری از روش های جلب رضایت و اقناع ضرورت بیشتری خواهد داشت و پیداست که رسیدن به عوامل ایجاد واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری گامی ضروری برای رسانه ملی به حساب می آید و از میان این عوامل به نظرفراهم شدن تنوع و گوناگونی انتخاب ، برای مخاطبان با سلایق مختلف موجبات رضایت بیشتر آنان را در پی خواهد داشت که در تحقیق حاضر به آن خواهیم پرداخت .

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

اهداف تحقیق

 

اهداف اصلی

 

 

  • بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.

 

 • بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.

 

اهداف فرعی

 

 

  1. شناسایی میزان تاثیر شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.

 

  1. شناسایی میزان تاثیر کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران.

 

  1. شناسایی میزان تاثیر شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.

 

 1. شناسایی میزان تاثیر کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران.

 

سوال های تحقیق

 

سوالات اصلی

 

 

  • تا چه حد افزایش تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران تأثیرگذار است؟

 

 • تا چه حد افزایش تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران تأثیرگذار است؟

 

سوالات فرعی

 

 

  1. تا چه حد افزایش شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران تأثیرگذار است؟

 

  1. تا چه حد افزایش کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران تأثیرگذار است؟

 

  1. تا چه حد افزایش شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران تأثیرگذار است؟

 

 1. تا چه حد افزایش کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران تأثیرگذار است؟

 

فرضیه های تحقیق

 

فرضیه های اصلی

 

 

  • افزایش تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران تأثیر معنی داری دارد.

 

 • افزایش تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران تأثیر معنی داری دارد.

 

فرضیه های فرعی

 

 

  1. افزایش شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران تأثیر معنی داری دارد.

 

  1. افزایش کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر واکنش های هیجانی مشتریان بیمه ایران تأثیر معنی داری دارد.

 

  1. افزایش شدت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران تأثیر معنی داری دارد.

 

 1. افزایش کیفیت تبلیغات تلویزیونی بیمه بر تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران تأثیر معنی داری دارد.

 

مدل مفهومی تحقیق

 

هر مدل مفهومی به عنوان نقطه شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است، به گونه‌ای که متغیرهای مورد نظر تحقیق و روابط میان آنها را مشخص می کند. به عبارت دیگر می توان گفت که به صورت ایده آل مدل مفهومی یا همان نقشه ذهنی و ابزار تحلیلی یک استراتژی جهت شروع و انجام تحقیق است به گونه ای که انتظار می رود در حین اجرای تحقیق متغیرها روابط و تعاملات بین آنها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته و حسب ضرورت تعدیلاتی در آنها انجام شده است و عواملی نیز از آنها کم و یا به آنها اضافه شود(مهدوی کیا، ۱۳۸۸، ص ۶۹).
هدف تحقیق حاضر تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران می باشد، لذا متغیر های تحقیق را می توان به شرح زیر نام برد:
تبلیغات تلویزیون، واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری. متغیرهای تحقیق در غالب مدل زیر ترسیم شده است:

 

شکل (۱-۱): مدل مفهومی تحقیق

 

 

قلمرو تحقیق

 

الف: قلمرو مکانی:
این تحقیق از نظر قلمرو مکانی منحصر به بیمه ایران می باشد.
ب: قلمرو زمانی:
این تحقیق از نظر قلمرو زمانی در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۳ انجام می شود.
ج: قلمرو موضوعی:
این تحقیق از نظر قلمرو موضوعی در حیطه مباحث مبانی مدیریت بازرگانی، مدیریت و سازمان و مدیریت رفتار سازمانی انجام می پذیرد.

 

جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

 

از جمله ویژگی های یک تحقیق جدید و نو بودن آن است(بازرگان و همکاران، ۱۳۸۸). در حوزه تبلیغات تلویزیون ، واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان به صورت جداگانه تحقیقات متعددی انجام شده اما به صورت توامان تا کنون به این موضوع پرداخته نشده است. شایان ذکر است در سازمان هایخصوصی و دولتی ایران به خصوص بیمه ایران تا کنون تحقیقی با عنوان تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه ایران انجام نشده که نیز به نوبه خود ویژگی جدید بودن و نوآوری تحقیق حاضر را پر رنگ تر می کند. همچنین استفاده از منابع اطلاعاتی سال ۲۰۰۳ به بعد، پژوهش حاضر را جدید و به روز می کند.

 

روش پژوهش:

 

روش پژوهش حاضر از نظر اهداف کاربردی ، از نظر داده ها کمی و از نظرماهیت و روش مطالعه همبستگی است .زیرا بدون آنکه متغیر مستقل را دستکاری کنیم می خواهیم رابطه آن را با متغیر وابسته بسنجیم.

 

جامعه آماری و حجم آن :

 

جامعه آماری مورد پژوهش حاضر شامل مشتریان بیمه ایران می باشد.

 

بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری:

 

برای انتخاب گروه نمونه ی معرف و هم چنین افزایش دقت اندازه گیری از روش نمونه برداری تصادفی ساده استفاده نموده و براساس فرمول دوم ککران حجم نمونه پژوهش حاضر را ۳۸۵ نفر برآورد نموده است.

 

روش گرد آوری اطلاعات :

 

روش های گردآوری اطلاعات به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند :
الف) روش‌های کتابخانه‌ای: در این پژوهش، جهت جمع آوری اطلاعات از روش های مطالعات کتابخانهای با ابزارهای: کتب، پایان نامههای دانشگاهی، مقالات علمی- پژوهشی و مجلات و سایت‌های اینترنتی استفاده می شود.
ب) روش‌های میدانی: در این پژوهش به منظور تحلیل کمی اطلاعات و نیز آگاهی از متغیرهای تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه، اطلاعات جمع آوری می شود.

 

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

 

درپژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات علاوه برتوصیف داده ها و روش‌های آمار توصیفی مانند رسم جداول توزیع فراوانی، رسم جداول، مشخصه های آماری، و از آزمون های آماری کلموگروف اسمیرونوف، آزمون رگرسیون و آزمون فریدمن استفاده می گردد.

 

متغیرهای پژوهش:

 

الف- متغیر مستقل(پیش بین): در پژوهش حاضر تاثیر تبلیغات تلویزیون به عنوان متغیرهای مستقل (پیش بین ) در نظر گرفته خواهد شد.
ب- متغیر وابسته(ملاک): در پژوهش حاضر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان به عنوان متغیرهای وابسته (ملاک ) در نظر گرفته خواهد شد.

 

مفاهیم، تعاریف واژه ها و اصطلاحات (نظری و عملیاتی)

 

تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق:
تبلیغات تلویزیون:
تبلیغ عبارت است از ارائه و ترفیع ایده ها، کالاها و خدمات بوسیله یک متولی معین در ازای پرداخت پول (نیسوین و همکاران[۳]، ۲۰۰۵). همچنین کاتلر (۲۰۰۲) تبلیغات را هر گونه ارائه و عرضه ایده ها، کالاها یا خدمات از یک واحد تبلیغاتی، فرد یا موسسه که مستلزم پرداخت هزینه باشد، تعریف می‏کند. اما در این میان تبلیغی اثربخش است که بتواند توجه مخاطب را جلب کرده، تاثیری خاطره انگیز داشته باشد و کنش خرید مخاطبان را تحریک نموده و دریافت حسی مخاطبان را بیدار نماید (پورکریمی، ۱۳۸۱). منظور از تبلیغات تلویزیون این است که تبلیغ توسط ابزار تلویزیون به مخاطب انتقال یابد.
واکنش های هیجانی:
ریشه واژه هیجان از کلمه لاتین “motore” به معنای حرکت، با اضافه پسوند “e” به معنای دورشدن نشان دهنده میل به عمل در هر هیجان است. هیجان به احساس و افکار همراه آن و حالات روان شناختی و محدوده ای از تکانه ها برمی گردد (گلمن[۴]، ۱۹۹۵). در فرهنگ لغت آکسفورد، معنای لغوی هیجان چنین تعریف شده است: هر تحریک یا اغتشاش در ذهن، احساس، عاطفه، هدایت، هر حالت ذهنی قدرتمند یا تهییج شده (اعتصامی،۱۳۸۳ ) و در فرهنگ جامع روانشناسی، هیجان این گونه تعریف شده است: هیجان معمولا واکنش کوتاه مدت، شدید، مقطعی به شمار می‏آید و از خلق که حالت مسلط و دوام یافته بر شخص می باشد، متمایز است . همچنین “گلمن”(۱۹۹۵) واژه هیجان را برای اشاره به یک احساس، فکر و حالت روانی و بیولوژیکی مختص آن و دامنه ای از تمایلات برای عمل براساس آن به کار می برد. تعاریف هیجان، متعدد و اغلب متناقض می باشند. اما از نظر برخی از نظریه پردازان مجموعه ای از هیجانات جهان شمول هستند؛ مانند خشم، اندوه، ترس، شادمانی، عشق، شگفتی، نفرت، شرم (پارسا، ۱۳۸۲). هر یک از این هیجانات یک هسته واحد دارند. به عبارت دیگر شکل اصلی هر هیجان در افراد مختلف یکسان است؛ اما در جوامع مختلف تحت تاثیر شرایط فرهنگی خاص آن جامعه، شکل بروز هیجان متفاوت است. امروزه بر اثرات روانشناختی هیجان تاکید زیادی می شود و این موضوع عموما پذیرفته شده است که هیجان به جای تداخل با سایر ظرفیت های شناختی، موجب افزایش آن ها می شود. علاوه براین، اتفاق نظر زیادی وجود دارد که هیجان ها منبع اولیه انگیزشی هستند. مطالعات نشان می دهد که رابطه ی نسبتا پیچیده ای بین شناخت و عاطفه وجود دارد. پردازش شناختی منجر به شکل گیری واکنش های هیجانی در فرد شده و در مقابل حالت های عاطفی به یادآوری، ادراک، تعبیر و تفسیر افراد از موقعیت ها و رفتار های گسترده بین فردی تاثیر می گذارد (سالوی و همکاران[۵]، ۲۰۰۰). همچنین در نظریه کنترل-ارزش، هیجان پیشرفت، هیجانی است که به طور مستقیم با فعالیت‌های پیشرفت، و همچنین نتایج حاصل از مکانیسم‌های شناختی، انگیزشی و نظم‌دهنده مرتبط می‌باشند،که این مکانیسم‌ها می توانندبر فعالیت و یا نتیجۀ فعالیت متمرکز باشند (پکران و همکاران[۶]، ۲۰۰۲). همچنین هیجانها را مجموعهای از فرایندهای روانشناختی مرتبط با هم توصیف میکند که شامل عواطف، شناخت و مؤلفه های انگیزشی، روانشناختی و واکنشهای فیزیولوژیکی است (پکران و همکاران، ۲۰۰۵).
تمایل به برنامه ریزی: برنامه ریزی یعنی ارائه طریق بر عملیات آینده که متضمن نتایج معین با هزینه مشخص و دوره زمانی معلوم است که تمایل به آن نشان از تمایل به برنامه ریزی از طرف فرد دارد (زالی و احمدی، ۱۳۹۳).

 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *