تحقیق درمورد عملکرد کارکنان، ارائه خدمات، دانش آموزان

دانلود پایان نامه

به محدودیتهای تحقیق پرداخته خواهد شد.
5-2 نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیات و اهداف تحقیق
5-2-1 یافته هاو نتایج تحقیق در مورد فرضیه اصلی
فرضیه اصلی تحقیق: بین استراتژی های حفظ ونگهداری نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان رابطه معنی داری وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن می توان ،نتیجه گرفت که ،در بین عوامل استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی، فقط بین استراتژی های بیمه و بازنشستگی و عملکرد کارکنان بیمارستان خصوصی رابطه معنی داری وجود داردو به دلیل مثبت بودن عدد همبستگی می توان گفت که این رابطه در جهت مثبت است پس افزایش بیمه و بازنشستگی باعث افزایش عملکرد کارکنان بیمارستان خصوصی است.
5-2-3یافته ها و نتایج تحقیق در مورد فرضیه فرعی اول:
در این فرضیه ادعا شده بود که، بین استراتژی های خدمات رفاهی نیروی انسانی باعملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان رابطه معنی داری وجود دارد
پیرامون آزمون فرضیه مذکور نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل سوالات مربوط به سوالات استراتژیهای خدمات رفاهی در بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان و آزمون اسپیرمن نتیجه زیر بدست آمد:
بین استراتژی های خدمات رفاهی نیروی انسانی باعملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان رابطه معنی داری وجود ندارد.
بنابراین با توجه به نتایج ، فرضیه فرعی اول تائید نشد و رد گردید.بدین معنی که افزایش یا کاهش خدمات رفاهی برعملکرد کارکنان تاثیری ندارد.
5-2-4 یافته و نتایج تحقیق در مورد فرضیه فرعی دوم:
در این فرضیه ادعا شده بود که، میان استراتژی های بیمه و بازنشستگی نیروی انسانی باعملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان رابطه معنی داری وجود دارد.
پیرامون آزمون فرضیه مذکور نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل سوالات مربوط به سوالات استراتژیهای بیمه و بازنشستگی در بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان و آزمون اسپیرمن نتیجه زیر بدست آمد:
بین استراتژی های بیمه و بازنشستگی و عملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی رابطه معنی داری وجود ندارد،بدین منی که با افزایش یا کاهش استراتژی های بیمه و بازنشستگی برعملکرد کارکنان تغییری ایجاد نمی شود امابین استراتژی های بیمه و بازنشستگی و عملکرد کارکنان بیمارستان خصوصی رابطه معنی داری وجود داردو به دلیل مثبت بودن عدد همبستگی می توان گفت که این رابطه در جهت مثبت است بنابراین می توان تنتیجه گرفت که افزایش بیمه و بازنشستگی باعث افزایش عملکرد کارکنان بیمارستان خصوصی است.
5-2-5 یافته و نتایج تحقیق در مورد فرضیه فرعی سوم:
در این فرضیه ادعا شده بود که، میان استراتژی های نظام تندرستی کارکنان با عملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان رابطه معنی داری وجود دارد.
پیرامون آزمون فرضیه مذکور نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل سوالات مربوط به سوالات استراتژیهای تندرستی کارکنان در بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان و آزمون اسپیرمن نتیجه زیر بدست آمد:
بین استراتژی های تندرستی کارکنان باعملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان رابطه معنی داری وجود ندارد.
بنابراین با توجه به نتایج ، فرضیه فرعی سوم تائید نشد و رد گردید.و می توان نتیجه گرفت که با کاهش یا افزایش استراتژی های تندرستی تغییری برعملکرد کارکنان ایجاد نمی شود
5-3 پیشنهادات
5-3-1 پیشنهادات با توجه به یافته های بدست آمده از تحقیق
1- با توجه به نتایج بدست آمده، بین استراتژی های بیمه و بازنشستگی و عملکرد کارکنان بیمارستان خصوصی رابطه معنی داری وجود داردو به دلیل مثبت بودن عدد همبستگی می توان گفت که این رابطه در جهت مثبت است پس لازم است مسئولین بیمارستان خصوصی استان سمنان به این امر توجه لازم را مبذول نمایند وبا افزایش خدمات بیمه و بازنشستگی باعث افزایش هرچه بیشتر عملکرد کارکنان شوند.
2- با توجه به نتایج بدست آمده ،خدمات رفاهی کارکنان بیمارستانهای دولتی بهتر از خدمات رفاهی کارکنان بیمارستانهای خصوصی است. لازم است که مسئولین بیمارستان خصوصی انواع استراتژیهای خدمات رفاهی و طریقه ارائه آنرا بیمارستانهای دولتی مد نظر قرار دهند و در صورت امکان خدمات رفاهی بیشتر و بهتری انجام دهند.
3- با توجه به نتایج بدست آمده از داده های توصیفی، استراتژیهای بیمه و بازنشستگی با عملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی رابطه زیاد داشته است، بنابراین لازم است این استراتژیهای مربوط به بیمه و بازنشستگی ، توسط دست اندرکاران تقویت شده و بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
5-3-2 پیشنهادات برای تحقیقات آینده
با توجه به موضوع تحقیق و عوامل حفظ و نگهداری، موارد زیر به عنوان رمینه هایی که در راستای حفظ و نگهداری می تواند مورد پژوهش قرار گیرند، پیشنهاد می شوند.
1- مطالعه تطبیقی ارتباط استرتژیهای حفظ و نگهداری منابع انسانی با عملکرد آنان در سازمانهای دیگر مورد مطالعه و تحقیق قرارگیرد
2- مطالعه تطبیقی تاثیر عوامل حفظ و نگهداشت نیروی انسانی در جلوگیری از ترک خدمت کارکنان در سازمانهای خصوصی و دولتی.
3-شناسایی موانع اجرای بهینه استراتژی های حفظ و نگهداری در سازمانهای دولتی و خصوصی
4- بررسی نظام جذب و نگهداشت نیروی انسانی در دو بخش خصوصی و دولتی .
5-4محدودیتهای تحقیق
1- با توجه به این امر که موضوع حفظ و نگهداری یکی از موضوعات نو و جدید در علم مدیریت است، این تحقیق با کمبود منابع کتابخانه ای روبرو بود، به طوریکه تعداد محدودی از مؤلفین و مترجمین در این زمینه آثاری را به فارسی ایجاد کرده اند.
2- کمبود سوابق تحقیقاتی موضوع مورد تحقیق در کشور به که علت اصلی و مهم آن جدید بودن موضوع در کشور است.
3-عدم وجود پرسشنامه های استاندارد مرتبط با موضوع که وجود چنین پرسشنامه های به روایی و پایایی پژوهش کمک شایانی می نمود .
4- از آنجایی که این تحقیق در بیمارستانهای دولتی و خصوصی انجام شده و با توجه به پراکندگی گسترده این بیمارستانها در سراسر استان از لحاظ توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها با محدودیت و مشکل مواجه بودیم .
5- پایین بودن سطح تحصیلات و همچنین سطح اطلاعات تخصصی اعضاء جامعه آماری در خصوص متغیرهای تحقیق و پر کردن برخی از سوالات پرسشنامه.
6- عدم دقت کافی در ارائه پاسخ به سؤالات پرسشنامه توسط افراد جامعه مورد بررسی.
7-به علت عدم ارائه دقیق استراتژیها و یا عوامل دیگر، امکان دارد که بعضی از کارکنان صادقانه اقدام به پاسخگویی نکرده باشند
8-متقاعد کردن افراد در مورد محرمانه بودن اطلاعات و ابراز عقایدشان نسبت به سازمان .
پیوست شماره 1-پرسشنامه بیمارستان دولتی
بسمه تعالی
با سلام و آرزوی توفیق؛ ضمن تشکر از همکاری شما در تکمیل این پرسشنامه که جهت آگاهی از نظر شما در مورد ارتباط استراتژیهای حفظ و نگهداری و عملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی استان سمنان تهیه گردیده است، خواهشمند است در پاسخگویی به سوالات نهایت دقت را مبذول فرمایید.
1. به نظر شمااستراتژی های واگذاری مزایا وتسهیلات ازدواج تا چه حد باعملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
2. به نظر شما استراتژی های استفاده از وسایل و امکانات ورزشی و تفریحی تا چه حد باعملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
3. به نظر شما استراتژی های ارائه خدمات بیمه خودرو(ثالت و مسولیت و بدنه) تا چه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
4. به نظر شمااستراتژی های ارائه تسهیلات بانکی ( قرض الحسنه، خرید خودرو، خرید لوازم با دوام و …) تا چه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
5. به نظر شمااستراتژی های پرداخت هدیه به دانش آموزان ممتازکارکنان توسط سازمان تا چه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است ؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
6. به نظر شمااستراتژی های ایجاد شرکت های تعاونی مصرف تا چه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
7 . به نظر شمااستراتژی های برنامه ریزی جهت دسترسی کارکنان به خدمات اینترنتی تا چه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
8. به نظر شما استراتژی های بازدید های رفاهی( عیادت بیمار- شرکت در مراسم عزاداری ) تا چه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
9. به نظر شما استراتژی های پرداخت کمک های نقدی ( مانندحق اولاد و همسرو یا پرداخت هزینه لباس….) تا چه حددر عملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
10. به نظر شمااستراتژی های کمک های غیر نقدی( پرداخت کمک های غیر نقدی به صورت بن کالاهای ضروری ویا تحویل مستقیم کالا به کارکنان توسط سازمان ) تا چه حدبا عملکرد کارکنان رابطه داشته است ؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
11 . به نظر شمااستراتژی های ایجاد غذا خوری و تسهیلات مربوط به آن در محیط کار تا چه حد باعملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
12. به نظر شما استراتژی های تأمین سرویس و وسایل ایاب و ذهاب کارکنان تا چه حد باعملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
13.به نظر شما استراتژی های ایجادمهد کودک یا پرداخت هزینه استفاده ازمهد کودک به کارکنان تا چه حد باعملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
14. استراتژی های ایجاد تسهیلات خانه سازی و تامین مسکن(ایجادتعاونی مسکن ،واگذاری وام خرید مسکن،واگذاری خانه های سازمانی به کارکنان) تا چه حد باعملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
15 . به نظر شما استراتژی های فعا لیت های فرهنگی(کارهای ذوقی و سرگرم کننده،تسهیلات کتابخانه ای ،انتشار نشریه های مختلف سیاسی،فرهنگی،فنی و غیره) تا چه حد باعملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
16. به نظر شمااستراتژی های خدمات مشاوره ای(کمک حقوقی و قانونی ،توصیه و مشورت مالی،مساعدت در جهت بهبود فکری و هدایت حرفه ای) تا چه حد باعملکرد کارکنان رابطه داشته است؟
الف)بسیار زیاد ب)زیاد ج)کم د)بسیار کم
17. به نظر شمااستراتژی های مرخصی تحصیلی و یا پرداخت شهریه تحصیلی به کارکنان تا چه حدباعملکرد کارکنان رابطه

پاسخی بگذارید