تحقیق درمورد عملکرد کارکنان

دانلود پایان نامه

جدول شماره (18-4) ( جدول آزمون همبستگی)
بیمه و بازنشستگی
ضریب همبستگی اسپیرمن
عملکرد
.105
سطح معنی داری
.083
تعداد
500
برای بررسی فرضیه دوم ،فرض زیر را داریم:
بین استراتژی های بیمه و بازنشستگی و عملکرد رابطه معنی داری وجود ندارد:H0
بین استراتژی های بیمه و بازنشستگی و عملکرد رابطه معنی داری وجود دارد:H1
برای بررسی این فرض ، با توجه به جدول شماره(18-4) از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که مقدار عددی ارائه شده برای میزان ارتباط عملکرد کارکنان با بیمه و بازنشستگی R=0.105 می باشد و با توجه به سطح معنی داری Sig=0.083 مشخص می گردد که از سطح خطای بیشتر بوده ، یعنی فرض وابستگی در سطح خطای رد می گردد
.بنابراین فرض H1 رد و H0 تائید می شود . بنابراین بین استراتژی های بیمه و بازنشستگی و عملکرد رابطه معنی داری وجود ندارد.
فرضیه سوم: بین استراتژی های نظام تندرستی کارکنان با عملکرد کارکنان بیمارستان های دولتی و خصوصی رابطه معنی داری وجود دارد
جدول شماره (19-4) ( جدول آزمون همبستگی)
تندرستی
ضریب همبستگی اسپیرمن
عملکرد
.072
سطح معنی داری
.231
تعداد
500
برای بررسی فرضیه فوق فرض زیر را در نظر می گیریم:
بین استراتژی های تندرستی کارکنان و عملکردآنان رابطه معنی داری وجود ندارد:H0
بین استراتژی های تندرستی کارکنان و عملکردآنان رابطه معنی داری وجود دارد:H1
برای بررسی این فرض ، با توجه به جدول شماره (19-4) از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که مقدار عددی ارائه شده برای میزان ارتباط عملکرد کارکنان با تندرستی R=0.0 72می باشد و با توجه به سطح معنی داری Sig=0.231 مشخص می گردد که از سطح خطای بیشتر بوده ، یعنی فرض وابستگی در سطح خطای رد می گردد.
نتیجه: بنابراین فرض H1 رد و H0 تائید می شود . بنابراین بین استراتژی های تندرستی کارکنان و عملکرد رابطه معنی داری وجود ندارد.
4-6مقایسه کلی رابطه متغییر های خدمات رفاهی ، بیمه و بازنشستگی ، تندرستی کارکنان با عملکرد آنان در بیمارستانهای دولتی و خصوصی با استفاده از جدول همبستگی اسپیرمن :.
فرضیه
کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان
فرضیه اول: میان استراتژی های خدمات رفاهی نیروی انسانی باعملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان رابطه معنی داری وجود دارد
بین استراتژی های خدمات رفاهی و عملکرد رابطه معنی داری وجود دارد.از طرف دیگر به دلیل مثبت بودن مقدار عددی ضریب همبستگی نتیجه می گیریم که در کل افزایش خدمات رفاهی کارکنان باعث افزایش عملکرد آنان می شود .
فرضیه دوم: میان استراتژی های بیمه و بازنشستگی کارکنان باعملکرد کارکنان کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین استراتژی های بیمه و بازنشستگی و عملکرد رابطه معنی داری وجود ندارد.
فرضیه سوم: میان استراتژی های نظام تندرستی کارکنان با عملکرد کارکنان کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی رابطه معنی داری وجود دارد.
بین استراتژی های تندرستی کارکنان و عملکرد رابطه معنی داری وجود ندارد.
بررسی و مقایسه هریک از متغییرها ی عملکرد، خدمات رفاهی، تندرستی، بیمه و بازنشستگی در هریک از بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان.
جدول شماره(20-4) آزمون مقایسه میانگینهاT-Test (جدول آزمون گروههای مستقل) آزمون هم واریانسی
عملکرد
Fآماره
سطح معنی داری
tآماره
fدرجه آزادی
سطح معنی داری
95% Confidence Interval of the فاصله اطمینان95%Difference
rحد پایین
حد بالا
فرض تساوی واریانسها
4.767
.030
4.480
498
.000
.760305
1.952304
فرض عدم تساوی واریانسها
4.802
420.215
.000
.799700
1.912908
الف )در این قسمت ابتدا به بررسی و مقایسه عملکرد کارکنان در بیمارستانهای دولتی و خصوصی استان سمنان می پردازیم . و فرض های زیر را به ترتیب به صورت زیر داریم :
بین عملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی تفاوت معنی داری وجود ندارد:H0
بین عملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی تفاوت معنی داری وجود دارد:H1
برای بررسی این فرض از آزمون T – Test برای دو گروه مستقل استفاده خواهیم کرد که در جدول شماره ( 20-4 ) آمده است .
در این مسیر ابتدا آماره F برای بررسی آزمون هم واریانسی دو گروه استفاده می گردد، یعنی داریم :
واریانس دو گروه برابرند : H0
واریانس دو گروه نابرابرند : H1
که با توجه به مقدار( عددی آماره F) در سطوح معنی داری Sig=0/030 که از ( خطا) کمتر است ، فرض تساوی واریانس دو گروه رد می گردد .
و این مسئله بدین معنی است که در آزمون مقایسه میانگین ها باید در جدول شماره(2-4)
از ستون t( سوم) به بعد ، مسیر پائین ( فرض عدم تساوی واریانسها ) را مبنا قرار دهیم . اکنون برای پاسخگویی به فرض اصلی چون مقدار عددی (t) Sig= 0/000 ارائه شده است یعنی میانگین نمرات عملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی دارای تفاوت معنی داری است ، علاوه بر آن با توجه به باندهای بالا وپایین ، فاصله اطمینان 95% ارائه شده این اختلاف به نفع گروه 1 بوده است ، یعنی عملکرد کارکنان بیمارستانهای دولتی بهتر از عملکرد کارکنان بیمارستان خصوصی است.
جدول شماره(21-4)
آزمون مقایسه میانگینهاT-Test آزمون هم واریانسی
خدمات رفاهی
F
سطح معنی داری.
t
درجه آزادی
سطح معنی داری
95% Confidence Interval of the Difference
حد پایین
حد بالا
فرض تساوی واریانسها
.044
.834
3.602
496
.000
.141229
.481616
فرض عدم تساوی واریانسها
3.575
395.621
.000
.139548
.483298
ب ) در این قسمت به بررسی و مقایسه خدمات رفاهی کارکنان در بیمارستانهای دولتی و خصوصی می پردازیم . و فرض های زیر را به ترتیب به صورت زیر داریم :
بین خدمات رفاهی کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی تفاوت معنی داری وجود ندارد:H0
بین خدمات رفاهی کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی تفاوت معنی داری وجود دارد:H1
برای بررسی این فرض از آزمون T – Test برای دو گروه مستقل استفاده خواهیم کرد که در جدول شماره ( 21-4 ) آمده است .
در این مسیر ابتدا آماره F برای بررسی آزمون هم واریانسی دو گروه استفاده می گردد، یعنی داریم :
واریانس دو گروه برابرند : H0
واریانس دو گروه نابرابرند : H1
که با توجه به مقدار( عددی آماره F) در سطوح معنی داری Sig=0/834 که از ( خطا) بیشتر است فرض تساوی واریانس دو گروه تایید می گردد .
و این مسئله بدین معنی است که در آزمون مقایسه میانگین ها باید در جدول شماره(3-4)
از ستون t( سوم) به بعد ، مسیربالا ( فرض تساوی واریانسها ) را مبنا قرار دهیم . اکنون برای پاسخگویی به فرض اصلی چون مقدار عددی (t) Sig= 0/000 ارائه شده است یعنی میانگین نمرات خدمات رفاهی کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی دارای تفاوت معنی داری است ، علاوه بر آن با توجه به باندهای بالا وپایین ، فاصله اطمینان 95% ارائه شده این اختلاف به نفع گروه 1 بوده است ، یعنی خدمات رفاهی کارکنان بیمارستانهای دولتی بهتر از خدمات رفاهی کارکنان بیمارستان خصوصی است.
جدول شماره(22-4)آزمون هم واریانسی T-Test آزمون مقایسه میانگینها
تندرستی
F
سطح معنی داری.
t
درجه آزادی
سطح معنی داری
95% Confidence Interval of the Difference
حد پایین
حد بالا
فرض تساوی واریانسها
1.573
.211
-.713
498
.476
-.208706
.097693
فرض عدم تساوی واریانسها
-.725
392.30
.469
-.206460
.095447
در این قسمت به بررسی و مقایسه تندرستی کارکنان در بیمارستانهای دولتی و خصوصی می پردازیم . و فرض های زیر را به ترتیب به صورت زیر داریم :
بین استراتژی های تندرستی کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی تفاوت معنی داری وجود ندارد:H0
بین استراتژی های تندرستی کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی تفاوت معنی داری وجود دارد:H1
برای بررسی این فرض از آزمون T – Test برای دو گروه مستقل استفاده خواهیم کرد که در جدول شماره (22-4 ) آمده است .در این مسیر ابتدا آماره F برای بررسی آزمون هم واریانسی دو گروه استفاده می گردد، یعنی داریم :
واریانس دو گروه برابرند : H0
واریانس دو گروه نابرابرند : H1
که با توجه به مقدار( عددی آماره F) در سطوح معنی دار Sig=0.211که از ( خطا) کمتر است ، فرض تساوی واریانس دو گروه رد می گردد و این مسئله بدین معنی است که در آزمون مقایسه میانگین ها باید در جدول شماره(22-4) از ستون t( سوم) به بعد ، مسیربالا ( فرض تساوی واریانسها ) را مبنا قرار دهیم . اکنون برای پاسخگویی به فرض اصلی چون مقدار عددی (t) Sig= 0.469 ارائه شده است یعنی میانگین نمرات تندرستی کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی دارای تفاوت معنی داری نیست .
آزمون هم واریانسی T-Test جدول شماره(23-4)آزمون مقایسه میانگینها
F
سطح معنی داری.
t
درجه آزادی
سطح معنی داری
95% Confidence Interval of the Difference
حد پایین
حد بالا
بیمه
فرض تساوی واریانسها
5.116
.024
2.024
496
.044
.004890
.351715
فرض عدم تساوی واریانسها
1.914
320.610
.057
-.005731
.362337
د ) حال به بررسی و مقایسه استراتژی های بیمه و بازنشستگی کارکنان در بیمارستانهای دولتی و خصوصی می پردازیم . و فرض های زیر را به ترتیب به صورت زیر داریم :
بین استراتژی های بیمه و بازنشستگی کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی تفاوت معنی داری وجود ندارد:H0
بین استراتژی های بیمه و بازنشستگی کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی تفاوت معنی داری وجود دارد:H1
برای بررسی این فرض از آزمون T – Test برای دو گروه مستقل استفاده خواهیم کرد که در جدول شماره ( 23-4 ) آمده است .
در این مسیر ابتدا آماره F برای بررسی آزمون هم واریانسی دو گروه استفاده می گردد، یعنی داریم :
واریانس دو گروه برابرند : H0
واریانس دو گروه نابرابرند : H1
که با توجه به مقدار( عددی آماره F) در سطوح معنی دار Sig=0.024که از ( خطا) کمتر است ، فرض تساوی واریانس دو گروه رد می گردد .
و این مسئله بدین معنی است که در آزمون مقایسه میانگین ها باید در جدول جدول شماره(23-4)
از ستون t( سوم) به بعد ، مسیر پائین ( فرض عدم تساوی واریانسها ) را مبنا قرار دهیم . اکنون برای پاسخگویی به فرض اصلی چون مقدار عددی (t) Sig=0.57 ارائه شده است یعنی میانگین نمرات بیمه و بازنشستگی کارکنان بیمارستانهای دولتی و خصوصی دارای تفاوت معنی داری نیست .
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
5- 1 مقدمه
به منظور ارزیابی دیدگاههای نظری درباره استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی یکبار دیگر نتایج تحقیق را مرور می کنیم ابتدابه توصیف میزان هریک از متغیر های تحقیق می پردازیم سپس به بحث و بررسی نتایج آزمون فرضیه ها می پردازیم در ادامه به پیشنهادات متناسب با یافته های تحقیق و پیشنهادات مربوط به تحقیقات آتی و در خاتمه

پاسخی بگذارید