پایان نامه با واژگان کلیدی تعهد مستمر، تعارض نقش، آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه

پذیری ومولفه های آن ( تاییدی، جمعی رسمی، ثابت، پیوسته و متوالی) باتعهد سازمانی رابطه مثبت ومعنا داری وجود دارد ونیز تایید کردند که روش جامعه پذیری متوالی، تاییدی ورسمی پیش بینی کننده های قوی تری برای تعهد سازمانی هستند.همچنین نتایج نشان داد زمانی که جامعه پذیری سازمانی به گونه ای مناسب صورت گیرد باعث افزایش تعهد سازمانی وافزایش اثر بخشی و کارایی کارکنان می شود.
2-4-2 تحقیقات مشابه در زمینه‌ی تعهد سازمانی
2-4-2-1- پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور
کاسپر و همکاران 85 ( 2002 ) در پژوهشی تحت عنوان “تعارض کار – خانواده ، حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی در میان مادران شاغل ” که جامعه آماری پژوهش مورد نظر 143 نفر از مادران دارای شغل حرفه ای با حداقل یک فرزند در سن پیش از مدرسه بوده است . نتایج بیانگر آن است که مزاحمت و تعارض شغل با خانواده86 رابطه مثبت با تعهد مستمر دارد اما با تعهد عاطفی رابطه مشاهده نشد ، و تعارض خانواده با کار 87هیچ رابطه ای با هیچ یک از اشکال تعهد سازمانی نداشته است . نتایج همچنین روشن کرده است که حمایت سازمانی ادراک شده تاثیر مهمی بر هر دو نوع از تعهد از خود نشان داده است.
هرسکویچ و میر 88 ( 2002 ) در پژوهشی تحت عنوان “تعهد به تغییر سازمانی : توسعه مدل سه بعدی ” که شامل سه تحقیق جهت آزمون کار برد مدل سه بعدی تعهد سازمانی می باشد . جامعه آماری پژوهش حاضر در مطالعه اول شامل دانشجویان دانشگاه می شود که 224 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند که نتایج حاصل شواهد مقدماتی را برای ارزیابی تعهد عاطفی ، مستمر و هنجاری که به تازگی براساس مقیاس تغییر توسعه یافته بود فراهم آورد . جامعه آماری تحقیق دوم و سوم شامل پرستاران بیمارستان می باشد که ( 157=n2 و 108= n3) و نتایج حمایت های بیشتری را برای ارزیابی سه تعهد به تغییر را فراهم آورد. و ثابت کردند که الف – تعهد به تغییر پیش بینی کننده بهتری از حمایت رفتاری برای تغییر می باشد ؛ ب)تعهد عاطفی و هنجاری نسبت به تغییر با سطوح بالاتری از حمایت ، مشارکت داده شده نسبت به تعهد مستمر ؛ ج) اجزاء تعهد برای پیش بینی رفتار ترکیب شده اند .
مکانجی89 و همکاران(2006) در پژوهشی با عنوان ” اثر حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی پرتونگاران تصویربرداری” که حجم نمونه آماری 119 نفر از پرتونگاران 11 سازمان در جنوب آفریقا با استفاده روش نومنه گیری طبقه ای متناسب با حجم انجام دادند. نتایج تحقیق حاکی از رابطه مثبت و معنی دار بین حمایت ادراک شده سازمانی با تعهد سازمانی بود. و اینکه حمایت ادراک شده سازمانی توان پیش بینی بعد تعهد عاطفی را به طور مثبت و معنی دار دارد. از دیگر نتایج رابطه مثبت و معنی دار متغیر های جمعیت شناختی جنسیت و سنوات خدمت با درک حمایت سازمانی ادراک شده و متغیر مدرک تحصیلی با تعهد سازمانی در نمونه آماری بود.
نگ90 و همکاران(2006) در پژوهشی با عنوان ” اثرمدیریت ارتباطات، فرصت برای یادگیری و کار پر هیجان بر تعهد سازمانی” که حجم نمونه آماری 1770 نفر از کارگران تمام وقت و 273 نفر از کارگران نیمه وقت از خرده فروش های بزرگ در ایالت ورجینیا آمریکا بود. نتایج تحقیق نشان داد که هر سه متغیر یعنی مدیریت ارتباطات، فرصت برای یادگیری و کار پر هیجان بر تعهد سازمانی کارگران اثر مثبت و معنی دار دارد. از دیگر نتایج این درصد بالاتر میانگین تعهد سازمانی در میان کارگران نیمه در مقابل کارگران پاره وقت بود.
گولاریوز91 و همکاران(2008)در پژوهشی با عنوان ” اثر رضایت شغلی با نقش میانجی گری هوش هیجانی بر روی تعهد سازمانی” که روش توصیفی – همبستگی با استفاده از روش معادلات ساختاری با حجم نمونه آماری 267 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های آنکارای ترکیه با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم بود. نتایج نشان داد اثر مستقیم رضایت شغلی بر روی تعهد سازمانی (40/0) مثبت و معنادار است، اثر مستقیم هوش هیجانی بر روی تعهد سازمانی (61/0)مثبت و معنادار است. اثر مستقیم رضایت شغلی بر روی هوش هیجانی (81/0) مثبت و معنادار است. اثر غیر مستقیم رضایت شغلی بر روی تعهد سازمانی با میانجیگری هوش هیجانی (31/0) مثبت و معنادار است و اثر کل رضایت شغلی بر روی تعهد سازمانی (71/0) مثبت و معنادار است.
استییر92و همکاران ( 2008 ) در پژوهشی تحت عنوان “تعهد سازمانی – پیوند گمشده ی بین رفتار رهبری و عملکرد سازمان ” که جامعه آماری پژوهش مورد نظر شامل کارکنان 78 شرکت ناحیه فرهنگی آلمانی است . نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که رفتار مطلوب رهبری با تعهد سازمانی زیردستان رابطه مثبت دارد و تعهد سازمانی به عملکرد شرکت کمک می کند. از دیگر نتایج این پژوهش تعیین وضعیت میزان تعهد سازمانی نمونه کارکنان مورد مطالعه بود که مشخص گردید میزان تعهد کارکنان از حد متوسط پایین تر می باشد.
اکروید93 و همکاران(2009) در پژوهشی با عنوان” تاثیر متغیرهای منتخب سازمانی و رهبری مدیریتی در تعهد سازمانی در میان درمانگران بالینی اشعه تابش” که حجم نمونه آماری 800 نفر از درمانگران بالینی اشعه مشغول به کار در شرکت رادیولوژی(ARRT)در ایالات متحده آمریکا با روش نمونه تصادفی ساده بود. نتایج تحقیق نشان داد که حمایت سازمانی به عنوان متغیر منتخب سازمانی بر ابعاد تعهد عاطفی، هنجاری و مستمر اثر مثبت و معنی دار دارد. و متغیر رهبری مدیریتی بر تعهد عاطفی و تعهد هنجاری اثر مثبت و معنی دار دارد. همچنین مشخص هر دو متغیر منتخب سازمانی و رهبری مدیریتی توان پیش بینی 40/0 درصدی ابعاد تعهد سازمانی را دارند. از دیگر نتایج اینکه تعهد عاطفی و تعهد هنجاری در میان درمانگران بالینی از اهمیت بیشتری برخودار بودند.
مایر و همکاران ( 2010 ) در پژوهشی تحت عنوان “تناسب فرهنگ سازمانی – فردی و تعهد سازمانی کارکنان تحت شرایط تغییر سازمانی : یک مطالعه طولی ” که جامعه آماری آن کارکنان یک شرکت بزرگ انرژی بوده و 627 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند که در این پژوهش ادراک از برتری یکی از چهار جزء فرهنگ سازمانی و همچنین میزان تعهد عاطفی و قصد ماندن در سازمان . تحلیل ها نشان دادند که تناسب فرهنگ و فرهنگ ادراک شده با متغیرهای ملاک در طول زمان رابطه مثبت دارد . قوی ترین دلایل برای رابطه شامل تناسب برای اجزاء فرهنگ ، خصوصاً هدف گذاری برای تغییر بدست آمد .
گورملی و کنیرلی94 ( 2010 ) در پژوهشی تحت عنوان “تاثیر از نقش کاری و ادراک از جو بر تعهد سازمانی” که جامعه آماری آن پرستاران دانشکده پرستاری می باشد و اطلاعات بدست آمده از طریق آزمونهای تحلیل واریانس و t- تست تحلیل شده اند . نتایج حاصله بیانگر آن است که تفاوت معنی دار بین آموزش نقش کاری و ابهام نقش ، تعارض نقش و جو سازی یافت شد . همچنین براساس تحلیل همبستگی پیرسون ، رابطه قوی منفی بین تعادل نقش کاری و ابهام نقش و تعارض نقش و تعهد عاطفی و مستمر مشاهده شد . همچنین یافته های پژوهش اطلاعات جذابی در مورد ارتباط دینامیکی بین تعهد سازمانی و جو ، تعادل وظایف کاری ، انجام نقش و تعارض نقش ارائه می کند .
نینیگر95 و همکاران(2010) در پژوهشی با عنوان ” اثر تیم بر تعهد سازمانی: یک مطالعه طولی” حجم نمونه آماری شامل 360 نفر از کارکنان خط تولید و مونتاژ دو شرکت عرضه خودرو و صنایع تکنولوژی با ولتاژ بالا در جنوب آلمان که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب حجم انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که اثر تیم بر افزایش تعهد سازمانی کارکنان هر دو شرکت مثبت و معنا دار است و اینکه دو بعد تیم (عملکرد و نوع دوستی) توان پیش بینی تعهد سازمانی را به طور مثبت و معنی دار دارند. از دیگر نتایج این تحقیق عدم رابطه مثبت و معنی دار بین متغیر های جمعیت شناختی، سن، مدرک تحصیلی و سنوات خدمت با تعهد سازمانی بود.
ونگ96 و همکاران(2010) در پژوهشی با عنوان ” رابطه بین رشد شغلی و تعهد سازمانی” که روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی با حجم نمونه آماری 961 نفز از کارکنان ده شهر چین با استفاده از نمونه گیری طبقه ای بود. نتایج تحقیق نشان که بین رشد حرفه ای کارکنان و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که ابعاد پیشرفت هدف حرفه ای، توسعه توانایی حرفه ای، ارتقای سرعت و افزایش پاداش برای تعهد عاطفی، توسعه توانایی حرفه ای و پیشرفت هدف حرفه ای برای تعهد هنجاری و ارتقای سرعت، توسعه توانایی حرفه ای و افزایش پاداش برای تعهد مستمر توان پیش بینی مثبت و معنی دار را دارند.
ماروو 97 ( 2011 ) در پژوهشی تحت عنوان “مدیریت تعهد سازمانی : اطلاعات از طریق پژوهشهای طولی ” که جامعه آماری پژوهش مورد نظر 58 تحقیق طولی است . نتایج حاصل از بررسی ها نشان دهنده آن است که الف ) ادراک دستاوردهای شخص برای سازمان در میان استراتژی های اثبات شده برای بدست آوردن تعهد سازمانی عاطفی است . ب ) تلاش این تئوری ها و پژوهش ها منحصراً متمرکز بر بدست آوردن سطوح بالاتری از تعهد سازمانی عاطفی . ج) سازمانها زمانی که سطح تعهد عاطفی پایین است ، از ارائه و بیان شرایط موجود سرباز می زنند .
هپونیمی و همکاران 98 ( 2011 ) در پژوهشی تحت عنوان “تاثیرات مالکیت ، سطح استخدام و عدالت سازمانی بر تعهد ، مشارکت و رضایت پرستاران ” که جامعه آماری پژوهش مورد نظر پرستاران 18 الی 19 ساله خانه پرستاران می باشد که 169 نفر به عنوان نمونه از میان 1047 نفر انتخاب شده اند . اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شده اند و نتایج حاصله بیانگر آن است که سطح تعهد سازمانی و رضایت شغلی پایین بود ، زمانی که سطح عدالت پایین بود ، اما وقتی که عدالت بالا بود برای خانه پرستاران ، از سایر انواع مالکیت متفاوت نبود . عدالت سازمانی به عنوان یک سپر در برابر تعهد پایین ناشی از پایین بودن سطح رضایت ، عمل می کند .
2-4-2-2 پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور
مدنی و زاهدی ( 1384 ) در پژوهشی تحت عنوان”تعیین اولویت عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان” که بصورت موردی در شرکتهای پالایش گاز فجر و بیدبلند انجام شده است . جامعه آماری پژوهش حاضر همه کارکنان شاغل در این دو پالایشگاه بوده که در زمان نمونه برداری 18423 نفر بودند که تعداد 410 نفر به عنوان نمونه از این دو پالایشگاه انتخاب شده اند . تحلیل داده های بدست آمده از تحلیل مسیر نشان داده که متغیر درک حمایت سازمانی با قوی ترین رابطه مستقیم و مثبت، بیشترین سهم را در تبیین تعهد عاطفی و هنجاری کارکنان در هر دو شرکت داشته است. متغیرهای مشارکت سازمانی، احساس عدالت سازمانی ، فرصت های ارتقای شغلی و احساس امنیت شغلی نیز با میانجی درک حمایت سازمانی اثر غیرمستقیم و مثبت بر تعهد هنجاری در هر دو شرکت داشته اند ، ولی اولویت اثر هر یک از این متغیرها متفاوت بوده است . متغیر های شغلی خارج از سازمان قوی ترین اثر مستقیم و منفی را بر تعهد مستمر داشته است .
شیخ و همکاران ( 1384 ) در پژوهشی تحت عنوان “بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان معاونت تربیت بدنی و تندرستی آموزش و پرورش ” که جامعه آماری آن کارکنان معاونت تندرستی و تربیت بدنی آموزش و پرورش بوده و از 130 پرسشنامه توزیع شده ، 85 پرسشنامه به صورت کامل جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . نتایج یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهدکه بین سابقه خدمت با تعهد عاطفی رابطه معنی داری وجود دارد . ولی بین سابقه خدمت با تعهد مستمر و تعهد هنجاری رابطه معنی داری مشاهده نشد . همچنین رابطه ی بین میزان تحصیلات با تعهد عاطفی معنی دار

دیدگاهتان را بنویسید