پایان نامه با واژگان کلیدی تعهد مستمر، چشم انداز، استان کرمان

دانلود پایان نامه

ت هماهنگ کردن سوالات با کارکنان و سازمان اصلاحات مختصری در آن صورت گرفت. لذا روایی محتوایی و صوری آن با نظر متخصصان و استادان مدیریت مورد تایید قرار گرفت.
3-7 شیوه جمع‌آوری اطلاعات
برای انجام این پژوهش پس از تصویب موضوع تحقیق به مطالعه کتب تخصصی، مجلات علمی- پژوهشی و منابع علمی کتابخانه‌ای اقدام و فیش‌برداری گردید. برای اجرای پرسشنامه‌ها بر اساس معرفی‌نامه معاونت آموزشی دانشگاه ، مجوز لازم برای اجرای پرسشنامه‌های پژوهش در سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه فراهم گردید. پس از هماهنگی با معاونت آموزشی و اداره کل حراست سازمان فوق‌الذکر و دریافت معرفی‌نامه از سوی مسئولان امکان توزیع پرسشنامه فراهم شد. شیوه توزیع پرسشنامه‌ها نیز به این شکل بود نمونه آماری در جامعه آماری تعیین گردید و سپس اقدام به توزیع پرسشنامه‌ها شده و با حضور مستمر محقق و با مساعدت همکاران در عرض 15 روز پرسشنامه‌ها جمع‌آوری گردیدند.
3-8 روشهای تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS16 در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. در سطح آمارتوصیفی از آماره‌هایی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد استفاده گردید. برای تعیین میزان همبستگی بین هر یک از ابعاد جامعه پذیری سازمانی با کل مولفه های تعهد سازمانی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده خواهد گردید. همچنین برای تعیین میزان همبستگی و قدرت توان پیش بینی مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تک‌ تک مولفه های تعهد سازمانی از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده گردید. از این روش زمانی استفاده می‌شود که محقق بخواهد متغیر وابسته را با استفاده از یک یا چند متغیر مستقل پیش‌بینی کند.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
مقدمه
پس از گردآوری داده‌ها مرحله‌ی جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله‌ی تجزیه و تحلیل داده‌ها معروف است، آغاز می‌شود. در این مرحله پژوهشگر با استفاده از روشهای آماری مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می‌کند داده‌ها را در جهت آزمون اهداف تحقیق و ارزیابی آنها مورد بررسی قرار دهد. برای اینکه این امر به نحو صحیح انجام گیرد، داده‌های جمع‌آوری شده، بایستی به طور علمی و با روشهای آماری مناسب مورد پردازش قرار گیرد و به صورت اطلاعات قابل استفاده درآید. در این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی پرداخته شده است. ابتدا ویژگی‌های جمعیت‌شناختی نمونه آماری توصیف شده است. سپس نرمال بودن توزیع مولفه های جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی بررسی شده است. در پایان با استفاده از آزمونهای آمار استنباطی به بررسی فرضیه‌های دقیق مبادرت شده است.
4-1 توصیف ویژگی‌های دموگرافیک نمونه آماری
توزیع فراونی و درصد نمونه آماری بر اساس جنسیت در جدول 4-1 ارائه شده است.
جدول 4-1: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر حسب جنسیت
آماره
جنسیت
فراوانی
درصد
زن
59
1/38
مرد
96
9/61
جمع
155
100
جدول 4-1 نشان می‌دهد که 1/38 درصد گروه نمونه را زنان و 9/61 درصد آنان را مردان تشکیل داده‌اند.
نمودار 4-1: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر حسب جنسیت
توزیع فراونی و درصد نمونه آماری بر اساس سن در جدول 4-2 ارائه شده است.
جدول 4-2: توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب سن
آماره
سن
فراوانی
درصد
20 تا 30
22
2/14
31 تا 40
78
3/50
41 تا 50
42
1/27
50 به بالا
13
4/8
جمع
155
100
جدول 4-2 نشان می‌دهد که بیشتر نمونه آماری بین سنین 31 تا 40 سال و کمتر نمونه آماری بالای 50 سال قرار داشتند.
نمودار 4-2: توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب سن
توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس مدرک تحصیلی در جدول 4-3 ارائه شده است.
جدول 4-3: توزیع نمونه آماری برحسب مدرک تحصیلی
آماره
مدرک تحصیلی
فراوانی
درصد
دیپلم
14
0/9
کاردانی
28
1/18
کارشناسی
91
7/58
کارشناسی ارشد و بالاتر
22
2/14
جمع
155
100
جدول 4-3 نشان می‌دهد که 9 درصد نمونه آماری دارای مدرک دیپلم، 1/18 درصد دارای مدرک کاردانی، 7/58 درصد دارای مدرک کارشناسی و 2/14 درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر بوده‌اند.
نمودار 4-3: توزیع نمونه آماری برحسب مدرک تحصیلی
توزیع فراونی و درصد نمونه آماری بر اساس سنوات خدمت در جدول 4-4 ارائه شده است.
جدول 4-4: توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب سنوات خدمت
آماره
سنوات خدمت
فراوانی
درصد
کمتر از 5 سال
26
8/16
5 تا 10 سال
62
0/40
11 تا 15 سال
38
5/24
16 تا 20 سال
18
6/11
بالای 20 سال
11
1/7
جمع
155
100
جدول 4-4 نشان می‌دهد که بیشتر نمونه آماری بین سنین 5 تا 10 سال و کمتر نمونه آماری بالای 20 سال سابقه خدمت داشتند
نمودار 4-4: توزیع فراوانی نمونه آماری بر حسب سنوات خدمت
4-2- آزمون کالموگروف اسمیرنف
جدول 4-5 یافته های حاصل از آزمون کالموگروف اسمیرنف تک نمونه ای را نشان می دهد، این آزمون نشان می دهد که آیا داده های آماری از توزیع نرمال برخودارند یا خیر؟ همانطور در جدول مشاهده می گردد در اکثر متغیرها، سطح معنی داری بیش از 05/0 است که فرض عدم طبیعی بودن توزیع دادها رد می شود. بنابراین داده ها از توزیع نرمال برخودار هستند.
جدول 4-5 نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنف
گزارش
متغیر
آماره آزمون
سطح معنی داری
جامعه پذیری سازمانی
89/0
39/0
دریافت آموزش
06/1
2/0
تفاهم
23/1
09/0
حمایت کارکنان
98/0
28/0
چشم انداز از آینده سازمان
49/1
02/0
تعهدسازمانی
58/0
88/0
تعهد عاطفی
12/1
15/0
تعهد مستمر
93/1
001/0
تعهد هنجاری
71/1
06/0
4-3- بررسی فرضیه های پژوهش
فرضیه اول: بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با کل مولفه های تعهد سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون وجود رابطه بین دو متغیر بررسی گردید که نتایج به شرج زیر می باشد.
جدول4-6- نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین جامعه پذیری و مولفه های آن با تعهد سازمانی
تعهد سازمانی
65/0
همبستگی پیرسون
جامعه پذیری سازمانی
000/0
سطح معنی داری
تایید
نتیجه آزمون
63/0
همبستگی پیرسون
دریافت آموزش
000/0
سطح معنی داری
تایید
نتیجه آزمون
64/0
همبستگی پیرسون
تفاهم
000/0
سطح معنی داری
تایید
نتیجه آزمون
54/0
همبستگی پیرسون
حمایت کارکنان
000/0
سطح معنی داری
تایید
نتیجه آزمون
58/0
همبستگی پیرسون
چشم انداز از آینده سازمان
000/0
سطح معنی داری
تایید
نتیجه آزمون
n= 1550.05
با توجه به جدول 4-6- جامعه پذیری سازمانی (65/0 r =)، دریافت آموزش (63/0 r =)، تفاهم (64/0 r =)، حمایت کارکنان (54/0 r =) و چشم انداز آینده سازمان (58/0 r =) با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی داری در سطح دارد. بنابراین بین جامعه پذیری سازمانی و مولفه های آن با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
فرضیه دوم: بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد عاطفی رابطه معنی دار وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه به بررسی رابطه بین مولفه های جامعه پذیری با تعهد عاطفی بررسی گردید که نتایج به شرج زیر می باشد.
جدول 4-7 نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی و تعهد عاطفی
متغیرهای پیش بین
متغیر ملاک
F
P
R
R2
?
?
دریافت آموزش
تفاهم
حمایت کارکنان
چشم انداز از آینده سازمان
عاطفی
87/33
000/0
68/0
47/0
31/0
43/0
12/0
15/0-
05/0
002/0
38/0
27/0
نتایج جدول 4- 7 نشان می دهد بین مولفه های جامعه پذیری سازمانی و تعهد عاطفی(68/0 r =) رابطه مثبت و معنی دار است. مقدار R2 نشان می دهد که 47/0 از واریانس تعهد عاطفی بوسیله مولفه های جامعه پذیری سازمانی تبیین می شود. همچنین نگاهی به ضرایب رگرسیون بیانگر آن است ابعاد دریافت آموزش (31/0= ?) و تفاهم (43/0= ?) می توانند به طور مثبت و معنی دار تعهد عاطفی را پیش بینی کنند.
فرضیه سوم: بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد هنجاری رابطه معنی دار وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه به بررسی رابطه بین مولفه های جامعه پذیری با تعهد هنجاری بررسی گردید که نتایج به شرج زیر می باشد.
جدول 4-8- نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی و تعهد هنجاری
متغیرهای پیش بین
متغیر ملاک
F
P
R
R2
?
?
دریافت آموزش
تفاهم
حمایت کارکنان
چشم انداز از آینده سازمان
هنجاری
25/19
000/0
58/0
33/0
07/0-
70/0
17/0-
06/0
68/0
000/0
27/0
67/0
نتایج جدول 4- 8 نشان می دهد بین مولفه های جامعه پذیری سازمانی و تعهد هنجاری (58/0 r =) رابطه مثبت و معنی دار است. مقدار R2 نشان می دهد که 33/0 از واریانس تعهد هنجاری بوسیله مولفه های جامعه پذیری سازمانی تبیین می شود. همچنین نگاهی به ضرایب رگرسیون بیانگر آن است بعد تفاهم (70/0= ?) می تواند به طور مثبت و معنی دار تعهد هنجاری را پیش بینی کنند.
فرضیه چهارم: بین هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی با تعهد مستمر رابطه معنی دار وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه به بررسی رابطه بین مولفه های جامعه پذیری با تعهد مستمر بررسی گردید که نتایج به شرج زیر می باشد.
جدول 4-9- نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه رابطه هر یک از مولفه های جامعه پذیری سازمانی و تعهد مستمر
متغیرهای پیش بین
متغیر ملاک
F
P
R
R2
?
?
دریافت آموزش
تفاهم
حمایت کارکنان
چشم انداز از آینده سازمان
مستمر
96/4
001/0
34/0
11/0
59/0
49/0
06/0-
17/0
006/0
007/0
72/0
33/0
نتایج جدول 4- 9- نشان می دهد بین مولفه های جامعه پذیری سازمانی و تعهد مستمر (34/0 r =) رابطه مثبت و معنی دار است. مقدار R2 نشان می دهد که 11/0 از واریانس تعهد مستمر بوسیله مولفه های جامعه پذیری سازمانی تبیین می شود. همچنین نگاهی به ضرایب رگرسیون بیانگر آن است ابعاد دریافت آموزش (59/0= ?) و تفاهم (49/0= ?) می توانند به طور مثبت و معنی دار تعهد مستمر را پیش بینی کنند.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
مقدمه
در این فصل، ابتدا خلاصه‌ای از موضوع و روش‌های پژوهش ارائه شده است. پس از آن نتایج حاصل از فرضیه‌های پژوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . سپس ضمن بیان محدودیت‌های پژوهش، پیشنهادهای کاربردی نیز بر اساس یافته‌های پژوهش ارائه شده و همچنین پیشنهادهایی برای محققین آینده که علاقمند به پژوهش در این زمینه می‌باشند، ارائه گردیده است.
5-1 خلاصه موضوع و روش‌ها
هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه بوده است. سوال‌ها و فرضیه‌های پژوهش با توجه به چهار بعد جامعه پذیری سازمانی مبتنی بر مدل

پاسخی بگذارید