پایان نامه رایگان درباره کارشناسان، معنادار بودن، توسعه شهر

دانلود پایان نامه

استفاده از یک نمونه مقدماتی 30 تایی واریانس جامعه محاسبه گردید که تقریبا برابر با 81/0 بود.
= مقدار اشتباه مجاز در برآورد پارامتر می باشد که در این تحقیق 1/0 در نظر گرفته شده است.
با توجه به نتایج بدست آمده تعداد تقریبی 46 نمونه بایستی اخذ شود. این تعداد تقریبا با تعداد نمونه با توجه به جدول مورگان نیز همخوانی دارد (در این جدول نیز برای تعداد تقریبی 55نفر در جامعه هدف، 46 نمونه ذکر شده است). همچنین جهت نمونه برداری نیز از روش نمونه برداری تصادفی استفاده شده است که در آن شانس انتخاب هر یک از اعضای جامعه با یکدیگر مساوی و برابر است.
از طرف دیگر با عنایت به عدم در دست نبودن آمار دقیق کارشناسان و خبرگان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهر اصفهان، تصمیم گرفته شد برای دریافت داده های مورد نیاز از روش نمونه گیری گلوله برفی15 استفاده شود. بطوریکه در استفاده از این روش نمونه گیری پرسشنامه طراحی شده، جهت تکمیل در اختیار تمامی مدیران در دسترس قرار داده شده (به صورت ارسال از طریق ایمیل) و ضمن دریافت فرم تکمیل شده، از آنها خواسته شد تا با توجه به ارتباطات رسمی و غیر رسمی آنها با سایر مدیران و متخصصان حوزه فناوری اصفهان، پرسشنامه را در اختیار آنها قرار دهند یا تدبیری را جهت هماهنگی با آنها فراهم نمایند. این چرخه تا آنجا ادامه یافت تا فرد موثق دیگری برای انجام تحقیق از سوی متخصصین معرفی نشود. بر این اساس، در مجموع تعداد 38 پرسشنامه به صورت کامل بازگشت داده شد.
3-9- تکنیک های آماری مورد استفاده برای تحلیل داده ها
3-9-1- تکنیک های آماری استفاده شده
پس از تکمیل پرسشنامه‌ها توسط مدیران شرکت‌های تحت مطالعه، اطلاعات موجود در پرسشنامه ها کدگذاری و با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 0/17 تحت ویندوز مورد تحلیل آماری قرار گرفت. این تحلیل ها در دو بخش کلی مطرح می شوند:
بخش اول آمار توصیفی
بخش دوم آمار استنباطی مشتمل بر آزمون های آماری معناداری، آزمون سنجش پایایی، آزمون شکاف و تحلیل عاملی.
3-9-2- معرفی تکنیک تحلیل عاملی
در این پژوهش برای تحلیل ابعاد و همچنین تایید روایی پرسشنامه، از روش تحلیل اکتشافی استفاده گردیده است. بطور کلی برای پژوهش های رگرسیون چند متغیری حداقل 5 برابر تعداد متغیرها مورد نیاز است (سکاران، 1381)(با عنایت به پرسشنامه تحقیق، چنین شرایطی مهیاست).
بطور کلی با عنایت به پرسشنامه ( که به پیوست تحقیق آمده است)، ما 6 بعد را بعنوان عوامل و ابعاد آمادگی الکترونیکی شهرداری زاهدان مطرح کرده ایم و در بخش 3.4 نیز معناداری (اهمیت داری) مولفه های مرتبط با عامل های مختلف را در سطح اطمینان 95 درصد سنجیدیم. در این بخش با توجه به این 6 عامل، برای اطمینان از اینکه این ابعاد به خوبی پوشش دهنده متغیرها (سوالات) ما باشد، از تحلیل عاملی اکتشافی و از روش Maximum likelihood استفاده شده است و به منظور تشخیص عاملهایی که احتمالاً زیربنای آزمون خاصی را تشکیل می‌دهد و همچنین تعیین ساختار ساده آن، از روش چرخش وریماکس استفاده شده است که تمامی این مراحل در محیط نرم افزاری Spss انجام گرفته است.
قبل از اجرای تحلیل عاملی، بایستی از همبستگی بین متغیرها و همچنین اهمیت و معنادار بودن ماتریس دادهها اطمینان حاصل نمود. ضریب همبستگی جزیی، شاخص مناسبی بین تعیین نیرومندی رابطه بین متغیرها است. در پژوهش حاضر، برای این منظور از آزمون KMO16 استفاده گردید.
اندازه KMO که شاخص کفایت نمونهبرداری 17خوانده میشود، شاخصی است که مقادیر همبستگی مشاهده را با مقادیر جزیی مقایسه میکند. چنانچه مقادیر این شاخص نزدیک به 1 باشد، داده های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند و در غیر اینصورت (معمولا کمتر از 6/0) نتایج تحلیل عاملی برای داده های مورد نظر چندان مناسب نیستند. همچنین برای ارزشیابی اهمیت و معنادار بودن ماتریس همبستگی، از آزمون بارتلت18 استفاده شده است. اگر sig آزمون بارتلت کوچک تر از 5 درصد باشد، تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) مناسب است. (اصغرپور، 1383)
بطور کلی مراحل اجرای تحلیل عاملی عبارتند از: (ویچرن، 1378)
1.جمع آوری داده ها و ایجاد ماتریس همبستگی
2.استخراج راه حل عاملی اولیه
3. چرخش دورانی و تفسیر
4. ساخت مقیاس ها با امتیازات عاملی برای استفاده در تحلیل های بعدی
قبل از انجام تحلیل ها به کمک تکنیک تحلیل عاملی، برخی از مفاهیم کلیدی فوق الذکر به شرح زیر و بصورت موجز معرفی می شوند:
ماتریس همبستگی: از نوع تحلیل عاملی با هدف تبیین تغییرات متغیرها در عامل های محدودتر یا تعیین خصیصه ای زیر بنایی یک مجموعه از داده ها انجام می شود. از ماتریس همبستگی استنباط می شود که نشان می دهد چند گروه از متغیرها داریم و انتظار می رود که همبستگی بین متغیرها را بتوان با چند عامل به خوبی بررسی کرد. مقدار ویژه ماتریس همبستگی نیز برای محاسبه درصد تغییرات نمونه جهت شناسایی مجموعه عواملی که بیشترین تغییرات واریانس را نمایش می دهند، بکار می روند.
دوران (چرخش) بارهای عاملی: اگر بارهای عاملی از محورهای مختصات فاصله داشته باشند، به منظور اینکه هر نقطه به یک محور نزدیک شود، از دوران (چرخش) محورهای مختصات استفاده می شود. پس از این چرخش بار عوامل به دلیل نزدیکتر شدن نقاط به محورهای مختصات افزایش یافته و در تفسیر عوامل نیز ابهامی ایجاد نمی نماید. (حسینی، 1382)
چرخش وریماکس: در این روش بارها طوری دوران داده می شود که واریانس مربع بارها در هر ستون ماکزیمم شود.
جدول واریانس کل استخراج شده (Total Variance Explained): این جدول تعداد عوامل استخراج شده از داده ها (متغیرهای اولیه) را نشان می دهد. عواملی در این بخش مؤثر شناخته شده اند که مقدار مشخصه آنها (ستون مجموع) بزرگتر از یک باشد. ستون آخر این جدول نشان می دهد که تمامی عوامل (از عامل اول تا عامل فعلی) با یکدیگر چند درصد از تغییر پذیری متغیرهای اصلی را نشان می دهد.
جدول اشتراکات (Communalities): در این بخش میزان همبستگی بین واریانس متغیر مورد نظر با واریانس سایر متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد. ستون اول نتایج این جدول (Initial)، اشتراکات استخراج شده از داده های ابتدایی هستند که بالا بودن آن حداکثر ( 1 ) استفاده از تحلیل عاملی را مناسب بیان می نماید. از طرف دیگر، در ستون آخر مقدار اشتراکات استخراج از عوامل بیان شده است که در اینجا نیز مقدار تأییدی از مناسب بودن داده ها برای تحلیل عاملی می باشد. اگر برای یک یا چند متغیر، مقدار مورد نظر پایین باشد (کوچکتر از 5/0)، نشان می دهد که این متغیرها همچون سایرمتغیرها برای تحلیل عاملی مناسب نمی باشند.
جدول ماتریس چرخش یافته(Rotated Component Matrix) :
اغلب ممکن است یک متغیر در بیش از یک عامل بار بالا داشته باشد و این امر تفسیر تعریف و طبقه بندی متغیرها در عوامل را دشوار می سازد. برای این منظور با استفاده از چرخش محورهای مختصات، بدون آنکه بر نتایج اثرگذار باشد، می توان از تفسیر مناسب و مطلوب برخوردار شد. زیرا به سبب چرخش محور مختصات هر متغیر بیشترین نزدیکی را تنها با یک عامل خواهد داشت.
3-10- جمع بندی فصل
تحقیق حاضر که جزو تحقیقات بنیادی- کاربردی و از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد. به دنبال مطالعه بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک در زاهدان با رویکرد الگو برداری است و در واقع به هدف شناسایی میزان شکاف الگوی موفق و معرفی راهکارهای کاهش شکاف در شهرداری زاهدان است. در این راستا به بسترهای استقرار و توسعه شهرداری الکترونیک زاهدان در مقایسه با الگوی بهینه (الگوی شهر الکترونیک اصفهان)، شاخص های چنین بستری و مشخصا میزان شکاف موجود نسبت به الگوی بهینه توجه شده است. از طرف دیگر همانطوریکه در شکل 3-1 نشان داده شده است، این مدل بعنوان مدل مفهومی تحقیق در نظر گرفته شده است. این مدل شامل سه سطح زیرساخت، سیستم‌ها و خدمات و سازمان شهرداری می‌باشد. که هر کدام شامل تعدادی شاخص در راستای ارزیابی آمادگی الکترونیکی با در نظر گرفتن دسترسی‌ها، فرصت‌ها و ظرفیت‌های پیش‌روی سازمان شهرداری می‌‌باشند.
بطور کلی در فصلی که از نظر گذارندید مسایلی چون جامعه آماری، نمونه برداری و چگونگی تعیین حجم نمونه مورد نیاز، ابزار جمع آوری اطلاعات و تکنیک های و نرم افزارهای مورد استفاده معرفی و مورد بحث قرار گرفتند. به گونه ای که برای نمونه برداری از جامعه هدف که نوعا بعنوان جامعه محدود می باشد از روش نمونه برداری تصادفی و برای گردآوری اطلاعات موردنیاز از ابزار پرسشنامه بهره گرفته شد و در طول مطالب این فصل از روایی و پایایی آن نیز مطالبی عنوان گردید.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- توصیف وضعیت پاسخ دهنده گان
در این تحقیق ما دوسری از پرسشنامه های را بین دو جامعه متفاوت و با روش نمونه برداری مختلف توزیع کردیم. در جامعه اول (خبرگان و کارشناسان بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری زاهدان)، پس از توزیع حضوری و ارسال اینترنتی46 عدد پرسشنامه (با توجه به نمونه آماری بدست آمده در فصل سوم) بین اعضای جامعه هدف مطالعه (که به تفضیل در فصل سوم بدان اشاره شد) نهایتا تعداد 42 پرسشنامه (تقریبا 91 درصد) معتبر بازگشت داده شد. همچنین در مورد جامعه دوم (خبرگان و کارشناسان فناوری اطلاعات اصفهان)نیز تعداد 38 پرسشنامه جمع آوری گردید. توصیف اطلاعات پرسشنامه های دریافتی از هر دو جامعه به شرح جداول 4-1، 4-2، 4-3 می باشد.
جدول 4-1: توصیف اطلاعات پرسشنامه های دریافتی به تفکیک جنسیت
آمار توصیفی
فراوانی
درصد
زاهدان
تعداد کل
42
100
جنسیت
مرد
30
4/71
زن
12
6/28
اصفهان
تعداد کل
38
100
جنسیت
مرد
22
8/57
زن
16
2/42
جدول 4-2: توصیف اطلاعات پرسشنامه های دریافتی به تفکیک تحصیلات
آمار توصیفی
فراوانی
درصد
زاهدان
تعداد کل
42
100
تحصیلات
کاردانی
12
5/28
کارشناسی
22
3/52
کارشناسی ارشد و بالاتر
8
2/19
اصفهان
تعداد کل
38
100
تحصیلات
کاردانی
10
3/26
کارشناسی
18
4/47
کارشناسی ارشد و بالاتر
10
3/26
جدول 4-3: توصیف اطلاعات پرسشنامه های دریافتی به تفکیک سابقه کار در حوزه فناوری اطلاعات
آمار توصیفی
فراوانی
درصد
زاهدان
تعداد کل
42
100
سابقه کار
کمتر از 5 سال
13
9/30
5 تا 10 سال
18
8/42
10 تا 15 سال
8
1/19
بیشتر از 15 سال
3
2/7
اصفهان
تعداد کل
38
100
سابقه کار
کمتر از 5 سال
11
9/28
5 تا 10 سال
16
2/42
10 تا 15 سال
5
2/13
بیشتر از 15 سال
6
7/15
4-2- آزمون معنی داری شاخص ها
در این قسمت آزمون معنی داری 41 سوال بخش 2 پرسشنامه تحقیق با عنایت به نظریات دریافتی از جامعه آماری اصلی تحقیق (خبرگان و کارشناسان بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری زاهدان) انجام شده است. برای انجام این آزمون ما نیازمند فرضیه آماری برای تک تک سوالات هستیم که بایستی عنوان کرد که فرضیه آماری مرتبط به این41 سوال مشترک و به شرح زیر است:
H0: 3?µ (بیان کننده نقیض ادعا)
H1: 3µ (بیان کننده ادعای پژوهشی مبنی بر با اهمیت بودن سوالات)
در اینجا هر شاخص (هر سوال) مطروحه در صورتی با اهمیت شناخته خواهد شد که معنادار باشد (یعنی مقدار بدست آمده در ستون مربوط به سطح معنی داری آن کمتر از 05/0 باشد). نتایج این آزمون در جدول شماره 4-5 ذکر شده است.
جدول 4-5: نتایج آزمون T-test برای بررسی با اهمیت بودن

پاسخی بگذارید