دسته علمی

میباشد.در این پژوهش هدف اصلی این بود تا به بررسی تاثیر تصویر برند، بازاریابی رابطه مند و تبلیغات شفاهی بر قصد استفاده مجدد گردشگران از هتل های جزیره کیش(از دیدگاه گردشگران داخلی)... متن کامل

بازاریابی رابطه مند

میباشد.در این پژوهش هدف اصلی این بود تا به بررسی تاثیر تصویر برند، بازاریابی رابطه مند و تبلیغات شفاهی بر قصد استفاده مجدد گردشگران از هتل های جزیره کیش(از دیدگاه گردشگران داخلی)... متن کامل

ضریب استاندارد شده بین دو متغیر 0.34 به دست آمد. ضریب معناداری بین این دو متغیر 6.39 (بیشتر از 1.96) نشان داد که این رابطه معنادار می باشد. بنابراین فرض صفر رد و فرض یک تایید شد. به این معنا که... متن کامل

ایجاد تصویر ذهنی مثبت

ضریب استاندارد شده بین دو متغیر 0.34 به دست آمد. ضریب معناداری بین این دو متغیر 6.39 (بیشتر از 1.96) نشان داد که این رابطه معنادار می باشد. بنابراین فرض صفر رد و فرض یک تایید شد. به این معنا که... متن کامل

* هتل ها می توانند با استفاده از تبلیغات و استفاده از افراد مهم و سرشناس و مرجع، موجب افزایش تبلیغات شفاهی مثبت در مورد هتل خود شوند.* استفاده و ارائه کارت های تخفیف به کسانی که... متن کامل

بازاریابی رابطه مند

* هتل ها می توانند با استفاده از تبلیغات و استفاده از افراد مهم و سرشناس و مرجع، موجب افزایش تبلیغات شفاهی مثبت در مورد هتل خود شوند.* استفاده و ارائه کارت های تخفیف به کسانی که... متن کامل

منابع و مآخذالف) منابع فارسی– امین بیدختی، علی اکبر؛ زرگر، سید مجتبی و نظری، ماشاالله(1389). آمیخته بازاریابی راهبردی در صنعت گردشگری. مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 3، ص 68-49.–... متن کامل

عوامل موثر بر وفاداری مشتریان

منابع و مآخذالف) منابع فارسی– امین بیدختی، علی اکبر؛ زرگر، سید مجتبی و نظری، ماشاالله(1389). آمیخته بازاریابی راهبردی در صنعت گردشگری. مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 3، ص 68-49.–... متن کامل

ص 177-157.– غفاری آشتیانی، پیمان(1389). بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری: همپوشی بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری. مجله صنعت و کارآفرینی، شماره 48، ص 46-42.– کاتلر.... متن کامل

فرض : تصویر برند هتل بر کیفیت خدمات درک شده از هتل تاثیر ندارد.فرض : تصویر برند هتل بر کیفیت خدمات درک شده از هتل تاثیر دارد.با توجه به جدول 4-13، ضریب استاندارد شده بین دو متغیر 0.12 می... متن کامل

بازاریابی رابطه مند

فرض : تصویر برند هتل بر کیفیت خدمات درک شده از هتل تاثیر ندارد.فرض : تصویر برند هتل بر کیفیت خدمات درک شده از هتل تاثیر دارد.با توجه به جدول 4-13، ضریب استاندارد شده بین دو متغیر 0.12 می... متن کامل

کیفیت خدمات رضایت گردشگر 0.52 11.62 تاییدکیفیت خدمات قصد استفاده مجدد 0.21 3.36 تاییدرضایت گردشگر قصد استفاده مجدد 0.13 2.11 تاییدهمانطور که در جدول 4-13 مشاهده می شود ضرایب استاندارد برای هر 10... متن کامل

بازاریابی رابطه مند

کیفیت خدمات رضایت گردشگر 0.52 11.62 تاییدکیفیت خدمات قصد استفاده مجدد 0.21 3.36 تاییدرضایت گردشگر قصد استفاده مجدد 0.13 2.11 تاییدهمانطور که در جدول 4-13 مشاهده می شود ضرایب استاندارد برای هر 10... متن کامل

جدول3-2: سؤالات مربوط به متغیرها و ضریب پایائی هر یکمتغیر سوالات مربوطه تعداد سوالات آلفای کرونباخ در مرحله آزمایشی آلفای کرونباخ در مرحله نهاییتصویر برند 5-1 5 0.742 0.842بازاریابی رابطه... متن کامل

مستقل و تحلیل واریانس

جدول3-2: سؤالات مربوط به متغیرها و ضریب پایائی هر یکمتغیر سوالات مربوطه تعداد سوالات آلفای کرونباخ در مرحله آزمایشی آلفای کرونباخ در مرحله نهاییتصویر برند 5-1 5 0.742 0.842بازاریابی رابطه... متن کامل

متغیر سوالات مربوطه کاملا مخالف مخالف بی نظر موافق کاملا موافق عدم پاسخ میانگین میانگین عاملکیفیت خدمات 15. وقتی مسافران این هتل مشکلی دارند، کارکنان با دقت و اطمینان به آنها کمک می... متن کامل

تحلیل عاملی تاییدی

متغیر سوالات مربوطه کاملا مخالف مخالف بی نظر موافق کاملا موافق عدم پاسخ میانگین میانگین عاملکیفیت خدمات 15. وقتی مسافران این هتل مشکلی دارند، کارکنان با دقت و اطمینان به آنها کمک می... متن کامل

می شود بستگی به اهداف و ماهیت موضوع مورد مطالعه و همچنین امکانات و منابع در دسترس دارد. بنابراین بعد از مشخص شدن ماهیت موضوع مورد مطالعه، هدفها و قلمرو کار است که روش تحقیق انتخاب می... متن کامل

فرآیند تصمیم گیری

می شود بستگی به اهداف و ماهیت موضوع مورد مطالعه و همچنین امکانات و منابع در دسترس دارد. بنابراین بعد از مشخص شدن ماهیت موضوع مورد مطالعه، هدفها و قلمرو کار است که روش تحقیق انتخاب می... متن کامل