بررسی عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و …

سنجش عملکرد عنوانی است که بیشتر مورد بحث قرار می گیرد، اما کمتر تعریف می شود (نیلی و همکاران،۱۹۹۵) سیستمهای سنجش عملکرد به عنوان ابزاری برای پایش و اعمال نظارت طراحی شده اند. به زعم نانی و همکاران (۱۹۹۰) سنجش عملکرد عبارت است از فرایند حصول اطمینان از این که ادامه مطلب…

بررسی عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی …

۴-۴۴) فراوانی پاسخ ها به سوال۴۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۰۱۴-۴۵) فراوانی پاسخ ها به سوال۴۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۰۲۴-۴۶) فراوانی پاسخ ها به سوال۴۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۰۳۴-۴۷)فراوانی متغیر توانایی……………………………………………………………………………………………….۱۰۴۴-۴۸)فراوانی متغیر وضوح…………………………………………………………………………………………………۱۰۵۴-۴۹) فراوانی متغیر حمایت سازمانی……………………………………………………………………………….۱۰۶۴-۵۰) فراوانی متغیر انگیزش…………………………………………………………………………………………….۱۰۷۴-۵۱) فراوانی متغیر ارزیابی……………………………………………………………………………………………..۱۰۸۴-۵۲) فراوانی متغیر اعتبار……………………………………………………………………………………………….۱۰۹۴-۵۳) فراوانی متغیر تناسب عوامل محیطی……………………………………………………………………۱۱۰فهرست اشکال مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………….فصل اولکلیات تحقیقمقدمه:امروزه عناوینی چون سازمان موفق، ماندگار، آرمانی، رهسپار ادامه مطلب…

پژوهش – بررسی عوامل موثر بر عملکرد منابع انسانی شاغل در وزارت امور اقتصادی و …

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۲ بیان مساله تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۲اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۴اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۴فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….۶مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۶تعاریف واژگان کلیدی…………………………………………………………………………………………….۷روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۱۳قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۱۴۱-۸-۱) قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………………………….۱۴۱-۸-۲) قلمرو مکانی تحقیق………………………………………………………………………………………………۱۴۱-۸-۳) قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………۱۴۱-۹)جامعه و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………۱۴۱-۹-۱) جامعه اماری…………………………………………………………………………………………………………۱۴۱-۹-۲) حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………..۱۴۱-۱۰)خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………….۱۵فصل دوم: مطالعات نظریمقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۲-۱) عملکرد سازمانی……………………………………………………………………………………………………….۱۷۲-۱-۱)تعریف عملکرد سازمانی…………………………………………………………………………………………….۱۷۲-۲)سنجش عملکرد………………………………………………………………………………………………………………۱۹۲-۲-۱)سنجش/ ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………۱۹۲-۲-۲) ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………………..۲۰۲-۲-۳) رویکردهای سنجش عملکرد……………………………………………………………………………………۲۰۲-۲-۴)مقیاس های سنجش عملکرد……………………………………………………………………………………۲۱۲-۲-۵) انواع مدلهای ارزیابی………………………………………………………………………………………………..۲۱۲-۳) عوامل ادامه مطلب…

بررسی تاثیر کیفیت خدمات و عدالت خدماتی بر مشتری (مطالعه موردی مشتریان بانک ملت شهر …

دراین تحقیق ارزش دریافتی مشتری از طریق ۴ سوال سنجیده شده است. که ارزش درک شده نه تنها کیفیت خدمات درک شده توسط مشتریان راتحت تاثیر قرار میدهد، بلکه توجه به عدالت خدمات ارائه شده توسط ارائه دهندگان خدمات نیز است. و مفاهیمی همچون ارزش پولی محصولات، ارزشمندی خدمات ورضایت ادامه مطلب…

رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار- قسمت ۱۰

یکی از مشکلات و تنگنا های موجود ، یکسان تلقی نمودن کلمه اعتماد با دیگر مفاهیم مشابه است. چند مفهوم وجود دارد که با اعتماد معادل و همسان تلقی شده است . از جمله :همکاری:گامبتا برای نشان دادن تفاوت اعتماد و همکاری می گوید اعتماد کردن یک فرد به این ادامه مطلب…