امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیک در بخش صادرات محصولات کشاورزی شهرستان ایرانشهر و …

کشورهای با درآمد بالا کشورهای با درآمد متوسط کشورهای با درآمد کم – ظرفیت‌سازی‌برای نوآوری– گسترش‌بازارهای‌بین‌المللی-تمایل‌به‌اعطای‌نمایندگی‌ها – توسعه فروش‌های منطقه ای– نظارت بر توزیع بین‌المللی– توسعه علامت و مارک تجاری– هزینه روی D Z R توسط شرکت– رواج اخذ مجوز تولید فناوری‌های خارجی– توسعه آموزش کارکنان – مزیت نسبی در ادامه مطلب…

نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه …

Berridge, K. C., & Winkielman, P. (2003). What is an unconscious emotion: The case for unconscious ‘liking’. Cognition and Emotion, 17, 181-211.Berscheid, E., & Walster, E. H. (1978). Interpersonal attraction. Reading, MA: Addison Wesley.MehmetBetz, N. E., & Klein, K. L. (1996). Relationships among measures of career selfefficacy, generalized self-efficacy, and global self-esteem. Journal of ادامه مطلب…